Басейнова дирекция Черноморски район

Програми за мониторинг 2020

Морска стратегия на Р България 2022-2027

Втора част

Програми за мониторинг по член 11 от Рамкова директива за Морска Стратегия 2008/56/EC (РДМС)


Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) 2008/56/ЕО изисква държавите-членки на ЕС да постигнат добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в техните морета. РДМС определя ДСМОС като "състоянието на околната среда в морските води, при което те осигуряват екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са чисти, здравословни и продуктивни, като използването на морската среда е до степен, която е устойчива, като по този начин се запазва потенциала за използване и дейности от сегашните и бъдещите поколения".

Държавите-членки следва да изготвят регионално координирани програми за мониторинг, съгласно чл.5, ал.2 от РДМС, за да се осигури периодична оценка на състоянието на морската околната среда и оценка на напредъка по постигане на ДСМОС.

Първите програми за мониторинг на текущото състояние на морската околна среда по чл. 11 от РДМС (втора част от първата Морска стратегия на Р България за периода 2016-2021 г.) бяха разработени през 2014 г. и докладвани пред ЕК в началото на 2015 г.

Съгласно изискването на член 17 от директивата, отделните части от Морските стратегии на държавите, в случая програмите за мониторинг, подлежат на актуализация на всеки 6-години.

Настоящите програми за мониторинг са актуализирани на база:

- натрупаните данни и информация в рамките на изпълнение три проекта в периода 2015-2016 г.: „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС“ (ISMEIMP), „Подобрен мониторинг на морските води“ (IMAMO) и „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)”, и ревизирания обхват на мониторинговите програми, прилаган до момента.

- приетите през 2017 г., Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0848) и Директива (ЕС) 2017/845 на Комисията от 17 май 2017 за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи,  които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии (изменение на Приложение III: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32017L0845).

- изводите и препоръките от националния доклад на Р България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 - определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“: https://www.bsbd.org/bg/index_bg_159611.html.

Съгласно чл.19 от РДМС и чл.14, ал. 3 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води, бяха проведени консултации на проектите на програмите за мониторинг с обществеността и заинтересованите органи в периода 09.09-10.10.2022 г. Финализираните програми за мониторинг са докладвани пред Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда през м. февруари 2023г.: https://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_art17/2020reporting/

Стратегиите за мониторинг (и програмите към тях) са общо 13 и са разработени по дескриптори, като стратегиите, насочени към биоразнообразието са групирани около дескриптори 1, 4 и 6.

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 1 Биоразнообразие (Морски птици) SD1.1. – Biodiversity – Birds

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 1 Биоразнообразие (Морски бозайници) SD1.2. – Biodiversity – Mammals

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 1 Биоразнообразие - Видове риби, които не са обект на промишлен риболов SD – 1.3. Biodiversity – Fish

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 1, 4 Пелагични местообитания SD1.4 - Biodiversity – Pelagic habitats

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 1,6 Дънни местообитания SD1.6 - Biodiversity – Benthic habitats

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 2 Неместни видове SD2 – Non-indigenous species

Стратегия за мониторинг по Дескриптор D3 – Видове риби и черупкови, обект на търговски риболов SD3 – Commercially exploited fish and shellfish

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 5 Еутрофикация SD5 – Eutrophication

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 7 Постоянни промени в хидрографските условия SD 7 –  Permanent alteration of hydrographical conditions

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 8 Замърсители в морската околна среда SD 8 – Contaminants

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 9 Замърсители в риби и други морски храни SD 9 – Contaminants in seafood

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци SD10 – Marine litter

Стратегия за мониторинг по Дескриптор 11 Подводен шум SD 11 –  Underwater noise