Басейнова дирекция Черноморски район

Архив 2018 г.

22.11.2018 г.
ДО
ГОСПОДИН АЛЕКСАНДЪР НЕДЕЛЧЕВ
ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ГОСПОДИН КРАСЕН ГЕОРГИЕВ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
УВЕДОМЛЕНИЕ


16.11.2018 г.
ДО ГОСПОЖА ТЕОДОРА КАРАИВАНОВА- ЛАЗАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА"
ГР. ДЪЛГОПОЛ , УЛ. "ХРИСТО МИХАЙЛОВ" №3
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ


15.11.2018 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Мартин Атанасов Янков– Управител на „Евро Фиш БГ“ ЕООД, ЕИК: 200976451, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район Приморски, ул.Добротица № 9а, титуляр на Разрешително за ползване на воден обект 2236 0018/26.11.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
След неуспешни опити за връчване на уведомителни писма на известният за кореспонденция адрес Ви информираме, че на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от ЗВ БДЧР ще пристъпи към процедура по отнемане на цитираното разрешително. 


14.11.2018 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до госпожа Ирина Стоянова Желязкова – Управител на „Ейм“ ЕООД, ЕИК: 148142940, със седалище и адрес на управление: бул. ЧАТАЛДЖА № 99, вх. В, ап. 10, р-н Приморски, гр. Варна, община Варна, област Варна, титуляр на Разрешителни за ползване на воден обект №№ 2236 0002/14.12.2010г. и 2236 0009/01.04.2011 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   След неуспешни опити за връчване на уведомителни писма на известният за кореспонденция адрес Ви информираме, че на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от ЗВ БДЧР ще пристъпи към процедура по отнемане на цитираните разрешителни.


13.11.2018 г.
ДО ГОСПОДИН ДОНЧО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
ГР. ШУМЕН, УЛ. "ПОП АНДРЕЙ" №3
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ


05.11.2018 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Мирослав Атанасов – Председател на Сдружение за напояване „Батовска долина“, ЕИК: 124626469 със седалище и адрес на управление: с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, титуляр на Разрешително за водовземане № 2142 0019/16.08.2013 г.
Информираме Ви, че за задължението Ви за такса за правото на водовземане от повърхностен воден обект, яз. „Ляхово“ с цел напояване на земеделски земи в землището на с. Оброчище, общ. Балчик за период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 10/2018/29.05.2018 г.  за следното задължение: Задължение за такса за правото на водовземане в размер на 76,37 лв. (седемдесет и шест лева и 37 стотинки), представляващо такса, за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., за правото на водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Ляхово“ с цел напояване на 240 дка земеделски земи в землищата на с. Оброчище, общ. Балчик, с разрешен годишен воден лимит до 78 000 куб.м/годишно, съгласно Разрешително за водовземане  № 2142 0019/16.08.2013 г. издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, изчислена съобразно чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., при единичен размер на таксата за „напояване на земеделски култури“ от 0.001 лв./куб.м, съгласно чл. 10, ал. 1 от Тарифата за таксите, за иззети водни обеми в размер на 76 371 куб.м. за 2015 г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2016 г. до окончателното й изплащане.
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 10/2018/29.05.2018 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна.


01.11.2018 г.

На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Дончо Димитров Костадинов - Управител на „ТАНДЕМ ТРАВЪЛ” ЕООД, ЕИК: 127577454, седалище и адрес на управление: Област Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. „Поп Андрей“, № 3, в качеството му на водоползвател на минерална вода от сондаж Р-54х, находящ се в  местност „Иканталъка”, землище с. Топола, община Каварна.

   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса водовземане от минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондаж Р-54х, находящ се в  местност „Иканталъка”, землище с. Топола, община Каварна, за период 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 16/2018/04.09.2018 г.  за следното задължение:

За 2014 г. дължима сума – главница в размер на 1 425,90лв. (хиляда четиристотин двадесет и пет лв. и деветдесет ст.), представляваща пълния размер на такса за водоползване на минерална вода от минерален сондаж Р-54х, находящ се в местност „Иканталъка”, землище с. Топола, община Каварна, област Добрич, изчислена съобразно чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, ал. 5 и чл. 8, ал. 1 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., при единичен размер на таксата от 0.35 лв./м3, съгласно чл. 10, ал. 3 от Тарифата за таксите за иззети 4 074 м3 за периода от 01.05.2014 г. до 30.09.2014 г. сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2015 г. до окончателното й изплащане.

За 2015 г. дължима сума – главница в размер на 1 483,52 лв. (хиляда четиристотин осемдесет и три лева и петдесет и две ст.), представляваща непогасен остатък от такса за водоползване на минерална вода от минерален сондаж Р-54х, находящ се в местност „Икантакъка”, землище с. Топола, община Каварна, област Добрич, изчислена съобразно чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, ал. 5 и чл. 8, ал. 1 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., при единичен размер на таксата от 0.35 лв./куб.м, съгласно чл. 10, ал. 3 от Тарифата за таксите за иззети 4 986 куб.м възлизаща в общ размер на 1 745,10 лв., частично погасена с плащане в размер на 261,58 лв. за периода от 01.05.2015 г. до 30.09.2015 г. Сумата от е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2016 г. до окончателното й изплащане.

За 2016 г. дължима сума – главница в размер на 1 425,90лв. (хиляда четиристотин двадесет и пет лв. и деветдесет ст.), представляваща пълния размер на такса за водоползване на минерална вода от минерален сондаж Р-54х, находящ се в местност „Иканталъка”, землище с. Топола, община Каварна, област Добрич, изчислена съобразно чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, ал. 5 и чл. 8, ал. 1 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., при единичен размер на таксата от 0.35 лв./м3, съгласно чл. 10, ал. 3 от Тарифата за таксите за иззети 4 074 м3 за периода от от 01.05.2016 г. до 30.09.2016 г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2017 г. до окончателното й изплащане.

След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 16/2018/04.09.2018 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд - Варна.


24.10.2018г. 
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Кирил Йорданов Трифонов – УПРАВИТЕЛ НА „ЕБРОС“ ООД, с адрес      гр. Бургас, п.к.8000, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК“, БЛ. 308, ВХ. 3, ЕТ. 1, ап.192,  титуляр на Разрешително №21590125/05.09.2012г. за водовземане от подземни води, издадено на „ЕБРОС“ ООД, с. Велика, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”:
   Информираме Ви, че има издадено Решение №101/04.09.2018 година на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 21590125/ 05.09.2012 г.на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗВ.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна. 


17.10.2018г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до Управителя на "ГОЛДЪН ФУУДС" ЕООД, ЕИК: 202647586, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, ул.“Генерал Гурко“ № 11, ет.1, ап.16, в качеството му на собственик на поземлен имот с идентификатор № 62788.24.114 по КККР на с. Рогачево, местност „Клиселика“, община Балчик, област Добрич:
    Информираме Ви, че има издадено Решение № 91/21.08.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително за водовземане от подземни води № 200 395/27.01.2006г., издадено от Директора на БДЧР, изменено и продължено с Решения №-ра: № 159/03.11.2006г., № 872/12.12.2011г. и № 1683/10.11.2015г., с титуляри „ВАРИМПЕКС” ООД, ЕИК: 103572534 и „ЖАСМИН – К“ ООД, ЕИК: 103843291.
   С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.


 08.10.2018 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Георги Павлов Георгиев – Изпълнителен директор на „Академика груп инвест” АД, ЕИК: 201792632 със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. „Карамфил“, № 35, вх. А, ет. 7, ап. 21, титуляр на Разрешително № 2161 0046/01.11.2013 г. за водовземане от минерални води.
   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса за правото на водовземане от минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондаж Р-119х, гр. Варна, за нуждите на обект – за лечебни цели с балнеолечебен център към обект „Студентско общежитие – Папая“, гр. Варна, за период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 13/2018/06.08.2018 г.  за следното задължение:
Задължение за такса в размер на 834,98 лв. (осемстотин тридесет и четири лева и 98 стотинки), представляващо такса за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. за правото на водовземане от минерални води от сондаж Р-119х Варна, съгласно Разрешително № 2161 0046/01.11.2013 г., изчислени съобразно чл. 3, ал. 2 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., при единичен размер на таксата от 0,45 лв./куб.м, съгласно чл. 10, ал. 3 от Тарифата за таксите за „Лечебни цели”, за разрешени 18 555 куб.м./ годишно вода за 2016 г.
Сумата 834,98 лв. е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2017 г. до окончателното й плащане.
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 13/2018/06.08.2018 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна.


18.07.2018г.
На основание чл. 26, ал. 2, вр. с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Минчо Минчев, с адрес: гр. Варна:
 Уведомяваме Ви, че в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е постъпило заявление с вх. № ДИ-98/26.09.2016г. по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), относно предоставяне на командировъчни заповеди на всички членове на комисията за приемане на работата по договор № 287/16.12.2014г. и разходни касови ордери за изплащане на суми по горепосочените командировъчни заповеди
На основание чл. 31, ал.1 – ал.3 от ЗДОИ, в качеството Ви на трето лице – член на комисията, до което се отнася част от исканата от заявителя обществена информация, е необходимо Вашето писмено съгласие за предоставянето й.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на съобщението, да дадете съгласие за предоставяне на информацията по заявения достъп.


13.07.2018г.
На основание чл. 26, ал. 2, вр. с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Янко Росицов Иванов – Управител на Крапекс - 2004“ ЕООД, ЕИК: 103908440, със седалище и адрес на управление: с. Михалич, 9284, община Вълчи дол, област Варна:
Уведомяваме Ви, че в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е постъпило заявление с вх. № ДИ-97/26.09.2016г. по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), относно предоставяне на справка за извършени ремонтни дейности на следните водовземни съоръжения за добив на минерални води: Тх-15х, Р-54х, Р-9х, С-6х, Р-67х и Р-6 за периода 2003 – 2013г. включително и 2015 – 2016 г. включително.
На основание чл. 31, ал.1 – ал.3 от ЗДОИ, в качеството Ви трето лице, до което се отнася част исканата от заявителя обществена информация – Договор № 212/30.10.2012г., сключен между БДЧР и „Крапекс – 2004“ ООД, е необходимо Вашето писмено съгласие за предоставянето й.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на съобщението, да дадете съгласие за предоставяне на информацията по заявения достъп. 


30.04.2018 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до госпожа Теодора Миткова Караиванова - Лазарова – Председател на Сдружение за напояване „Камчийска долина“, ЕИК: 175630317 със седалище и адрес на управление: гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „Христо Михайлов“, № 3, титуляр на Разрешително за водовземане № 01420010/12.09.2012 г.
   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса за правото на водовземане от повърхностен воден обект, яз. „Георги Трайков“ с цел напояване на поливни площи в землището на с. Сава, с. Цонево и гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна за период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 8/2018/17.04.2018 г.  за следното задължение:
Задължение за такса за правото на водовземане в размер на 2 532,00 лв. (две хиляди петстотин тридесет и два лева и 00 стотинки), представляваща такса, за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., за правото на водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Георги Трайков“ с цел напояване на 4 000 дка поливни площи в землищата на с. Сава, с. Цонево, и гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, с разрешен годишен воден лимит до 2 698 000 куб.м/годишно, съгласно Разрешително за водовземане  № 01420010/12.09.2012 г. издадено от Министъра на околната среда и водите, изчислена съобразно чл. 1, т. 1, б. „а“, чл. 6, ал. 1 – ал. 3, чл. 8, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., при единичен размер на таксата за „напояване на земеделски култури“ от 0.001 лв./куб.м, съгласно чл. 10, ал. 1 от Тарифата за таксите, за разрешени с месечни графици водни обеми в размер на 2 532 000 млн.куб.м. за 2016 г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2017 г. до окончателното й изплащане.
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 8/2018/17.04.2018 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна.


20.04.2018г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до госпожа Надежда-Еди Петрова Роплева – Управител на Блек Сий Офшор Фиш“ ЕООД, ЕИК: 201207751, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Столична, област София (град), район „Красна поляна“, ж.к.“Разсадника“ бл.61, вх.А, ап.21, титуляр на Разрешително за полване на повърхностен воден обект № 2236 0017/23.02.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:

Информираме Ви, че има издадено Решение № 15/26.02.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително 2236 0017/23.02.2012г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за водите.

С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.


20.02.2018г. 
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Здравко Андонов Янакиев - Управител на „Тера Грийн Къмпъни“ ООД, ЕИК:200905963, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. „Цар Асен“, № 14, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 2152 0191/04.07.2011 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/ и изменено с Решение № 975/21.09.2012 г.:
   Информираме Ви, че е издадено Решение № 12/14.02.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”  за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 2152 0191/04.07.2011 г., изменено с Решение № 975/21.09.2012 г., на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗВ. 

С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна.