Басейнова дирекция Черноморски район

Програми за мониторинг по РДМС

Програми за мониторинг по чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия 

  

Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) изисква държавите-членки на ЕС да постигнат добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в техните морета до 2020 г. РДМС определя ДСМОС като "състоянието на околната среда в морските води, при което те осигуряват екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са чисти, здравословни и продуктивни, като използването на морската среда е до степен, която е устойчива, като по този начин се запазва потенциала за използване и дейности от сегашните и бъдещите поколения". За да помогне на държавите-членки при дефинирането на ДСМОС и създаването на екологични цели,

Комисията публикува Решение 2010/477/ЕО относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води (URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01), включващо 11 дескриптори, съставени от биологични и физико-химични индикатори, индикатори на натиска, състоянието и въздействието - включително опасни вещества, хидроложки изменения, отпадъци и шум, и биологични смущения. На 10.11.2016 г. са одобрени проекти за изменение на Решение 2010/477/ЕО, както и на Приложение III на РДМС.

 Постигането на ДСМОС е отговорност на всяка държава-членка, тъй като съществуват специфични проблеми и предизвикателства, които могат да бъдат решени само на национално ниво. Директивата поставя изрично изискване състоянието на морската околна среда да бъде определено на ниво морски регион (или подрегион), което изисква сътрудничество в рамките на ЕК и с трети страни, за постигане на основната цел на Директивата.

Държавите-членки следва да изготвят регионално координирани програми за мониторинг, съгласно чл. 5, ал. 2 от РДМС, за да се осигури периодична оценка на състоянието на морската околната среда и оценка на напредъка по постигане на ДСМОС.

Програмите по чл. 11 са разработени по дескриптори, като програмите за мониторинг на биоразнообразието са групирани около дескриптори 1, 4 и 6.

Програмите за мониторинг са ревизирани на база натрупаните данни и информация в рамките на проект „ Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени  съгласно РДМС (ISMEIMP). Те са съобразени и с Проектите за изменение на Решение 2010/477/ЕС и Приложение III на РДМС.

  

 Дескриптор  Програма за мониторинг по РДМС
 1,4  Биоразнообразие - Морски птици
 1,4  Биоразнообразие - Морски бозайници
 1  Биоразнообразие - Видове риби, които не са обект на промишлен риболов 
 1,4  Биоразнообразие - Пелагични местообитания
 1,6  Биоразнообразие - Дънни местообитания
 2  Неместни видове
 3  Видове риби и черупкови, обект на търговски риболов
 5  Еутрофикация
 7  Изменения на хидрографските условия
 8  Замърсители в морската околна среда
 9  Замърсители в риба и други морски храни
 10  Морски отпадъци
 11  Подводен шум