Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Програми за мониторинг по РДМС

Програми за мониторинг по чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия 

  

Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) изисква държавите-членки на ЕС да постигнат добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в техните морета до 2020 г. РДМС определя ДСМОС като "състоянието на околната среда в морските води, при което те осигуряват екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са чисти, здравословни и продуктивни, като използването на морската среда е до степен, която е устойчива, като по този начин се запазва потенциала за използване и дейности от сегашните и бъдещите поколения". За да помогне на държавите-членки при дефинирането на ДСМОС и създаването на екологични цели,

Комисията публикува Решение 2010/477/ЕО относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води (URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01), включващо 11 дескриптори, съставени от биологични и физико-химични индикатори, индикатори на натиска, състоянието и въздействието - включително опасни вещества, хидроложки изменения, отпадъци и шум, и биологични смущения. На 10.11.2016 г. са одобрени проекти за изменение на Решение 2010/477/ЕО, както и на Приложение III на РДМС.

 Постигането на ДСМОС е отговорност на всяка държава-членка, тъй като съществуват специфични проблеми и предизвикателства, които могат да бъдат решени само на национално ниво. Директивата поставя изрично изискване състоянието на морската околна среда да бъде определено на ниво морски регион (или подрегион), което изисква сътрудничество в рамките на ЕК и с трети страни, за постигане на основната цел на Директивата.

Държавите-членки следва да изготвят регионално координирани програми за мониторинг, съгласно чл. 5, ал. 2 от РДМС, за да се осигури периодична оценка на състоянието на морската околната среда и оценка на напредъка по постигане на ДСМОС.

Програмите по чл. 11 са разработени по дескриптори, като програмите за мониторинг на биоразнообразието са групирани около дескриптори 1, 4 и 6.

Програмите за мониторинг са ревизирани на база натрупаните данни и информация в рамките на проект „ Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени  съгласно РДМС (ISMEIMP). Те са съобразени и с Проектите за изменение на Решение 2010/477/ЕС и Приложение III на РДМС.

  

 Дескриптор  Програма за мониторинг по РДМС
 1,4  Биоразнообразие - Морски птици
 1,4  Биоразнообразие - Морски бозайници
 1  Биоразнообразие - Видове риби, които не са обект на промишлен риболов 
 1,4  Биоразнообразие - Пелагични местообитания
 1,6  Биоразнообразие - Дънни местообитания
 2  Неместни видове
 3  Видове риби и черупкови, обект на търговски риболов
 5  Еутрофикация
 7  Изменения на хидрографските условия
 8  Замърсители в морската околна среда
 9  Замърсители в риба и други морски храни
 10  Морски отпадъци
 11  Подводен шум