Басейнова дирекция Черноморски район

ПУРН 2022-2027

 


ПУРН 2022-2027

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2022-2027г. , изготвен на основание чл. 155, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за водите

Решение № 944/29.12.2023 г. на Министерски съвет за приемане на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му

 

Приложение А – Карта на РБУ

 

Приложение Б – Карта на РЗПРН

 

Приложение В – Анализ на заливните равнини

 

Приложение Г – Каталог от мерки

 

Приложение Д – Методика АРП-МКА

 

Приложение Е – Избор на мерки РЗПРН

 

Приложение Ж – Национална програма за изпълнение

 

Приложение З – Базови стойности за мониротинг

 

Приложение И – Национална програма за изпълнение и Рамковата директива за водите (РДВ)

 

Приложение К – Описание на мерките

 

Приложение Л – Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН в ЧРБУ за периода 2022-2027 г.

 

Приложение М – Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка на МОСВ