Басейнова дирекция Черноморски район

Екологична Оценка

 

Писмо ЕО-15/15.12.2016 г. относно обобщена справка съгласно чл. 29 ал.1 от НУРИЕОПП - тук. 

Обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр.57 от 02.07.2004г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12.02.2016г.)  - тук.

Решение № 243/13.12.2016 г. на Министър на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка №2-1/2016 - тук.

Становище по екологична оценка № 2-1/2016 за съгласуване на проект  на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление  - тук.

Първи доклад по наблюдение и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. в Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2017-31.12.2018 г. - тук.

Втори доклад по наблюдение и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. в Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2019-31.12.2020 г. - тук.

Трети доклад по наблюдение и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. в Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2021-31.12.2022 г. - тук.


Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 след проведени консултации:

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 след консултации тук.
Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 след консултации тук.
Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 след консултации тук приложения.
Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРН тук приложения  справка1  справка2

  Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост и проекта на ПУРН

   На 4 ноември 2016 г. в сградата на БДЧР на улица „Панагюрище“ №17 се проведе обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРН. В него взеха участие представители на РД „ПБЗН“, РЗИ, Напоителни системи, ВиК, ОД „Земеделие“, областни  и общински администрации, НПО и бизнеса. Обсъждането беше открито от инж. Светлана Пенчева, директор на дирекция „Планове и разрешителни“.
   Изработването на докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски район е извършена от екип от независими експерти от Обединение “ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015” чрез обществена поръчка, обявена в края на 2015 г. 
   ПУРН е стратегически документ, поради което Екологичната му оценка е извършена на база планираните мерки в него. Той също така определя рамката за постигане на целта за намаляване на неблагоприятното въздействие от наводненията в Черноморски район за басейново управление.
   Заключенията са, че планът няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и ще създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност за определените райони със значителен потенциален риск от наводнения за територията на Черноморски район при спазване на предложените в ЕО смекчаващи мерки за отразяване в окончателния ПУРН и за прилагане при неговата реализация. ПУРН като цяло ще има положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве и ще допринесе за дългосрочно устойчиво развитие в съответствие с действащите в страната норми за качество на околната среда и предотвратяване на риска за човешкото здраве.
Инж.Жасмина Керанова, н-к отдел „Планове“ представи Плана за управление на риска от наводнения. 
Г-жа Светла Трайчева, ръководител на екипа от Обединение “ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015”, представи разработените документи, които до 3 ноември бяха в процес на консултации. 
Последва дискусия по темата и представяне на становища от присъствалите. 

Присъствен списък
Презентация /инж.Ж.Керанова/
Презентация /Светла Трайчева/

 
 

Протокол   


 Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2016-2021, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие  на ПУРН върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Черноморски РБУ, които се представят за обществени консултации.
Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.
Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук приложения.
Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук приложения.
Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук приложения.


Крайна дата за изразяване на становища: 03.11.2016 г.
Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:
гр. Варна 9000, ул. „Панагюрище” № 17, по факс: 052/ 631 448, по електронна поща: bdvarna@bsbd.org или чрез формата за обратна връзка тук.
На 04.11.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район" гр. Варна, заседателна зала, ще бъде проведено обществено обсъждане, доклада за Екологична оценка, Доклада за ОСВ и всички приложения към него и проекта на ПУРН в Черноморски РБУ.
Публикувано на: 05.10.2016 година   

 

Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.
   Проектът на Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) е разработен в съответствие с чл. 7 от Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения, или известна още под името Директива за наводненията и чл. 146и от Закона за водите (ЗВ).
   Планът съдържа основните изводи и заключения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от мерки за всеки район и има основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство.
   ПУРН попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна Екологична оценка (ЕО).
   Предвид това за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. За определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС пред компетентния орган е представено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.
   Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през различните фази на подготовка на проекта на плана и екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.
   Съгласно чл.19а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка.
   Изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите се представя за обществени консултации.
   Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.“ може да видите - тук
   Проектът на Планът за управление на риска от наводнения 2016-2021г. може да намерите - тук.
Дата на откриване: 11.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Дата на приключване: 11.6.2016 г.

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПУРН - тук

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите, което се представя за обществени консултации.
Крайна дата за изразяване на становища: 11.06.2016 г.
Писмени становища и мнения се приемат в БДЧР, 9000 гр.Варна, обл. Варна, ул. “Панагюрище” № 17 или на e-mail: bdvarna@bsbd.org
Публикувано на: 11.05.2016 година