Басейнова дирекция Черноморски район

ПУРН 2016-2021

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2016-2021г.

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН)  се изготвя съгласно чл.7 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на основание чл. 146и от Закона за водите.

Планът разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и отчита характеристиките на Черноморския район за басейново управление на водите за период от шест години – от 2016 до 2021 година включително. Той включва Програма от конкретни мерки или комбинация от мерки за решаване на установените проблеми и постигане на поставените цели за всеки един от определените 45 района със значителен потенциален риск от наводнения.

На основание 146р, ал.1, т.3 от Закона за водите, проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите“, беше публикуван и предоставен на обществеността за консултации и писмени становища, за срок не по-малък от шест месеца, считано от 30 декември 2015г. до 04 ноември 2016 г.

Планът за управление на риска от наводнения попада в обхвата на чл. 85, ал.1 на ЗООС, като с ПУРН се очертава рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО, за ПУРН беше проведена процедура по Екологична оценка. За него се проведе и процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал.4 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извърши чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС.

Планът е приет с Решение №1103/29.12.2016 г. на Министерски съвет, съгласно чл.151, ал.2, т.1, буква „к“ на Закона за водите. 


План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г. – тук

Приложение №1 Карта на Черноморски район за басейново управление

Приложение №2 Обзорна карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения в ЧРБУ

Приложение №3 Списък на определените РЗПРН в ЧРБУ

Приложение №4 Заповед №128/15.08.2013г. на Директора на БДЧР за определяне на РЗПРН

Приложение №5 Заповед № РД-745/01.10.2013г. на Министърът на околната среда и водите за утвърждаване на РЗПРН

Приложение №6 Карта на заплахата за Черноморски район за басейново управление

Приложение №7 Карта на заплахата за области Варна и Добрич

Приложение №8 Карта на заплахата за области Шумен и Търговище

Приложение №9 Карта на заплахата за области Бургас, Сливен и Ямбол

Приложение №10 Карти на заплахата от наводнение по РЗПРН (в електронен вид)

Приложение №10.1 Сценарии за моделиране и картиране на заплахата от наводнения в речни РЗПРН

Приложение №10.2 Сценарии за моделиране и картиране на заплахата от наводнения в морски РЗПРН

Приложение №10.3 Резултати от моделирането и оценката на заплахата на наводнения в ЧРБУ

Приложение №11 Засегнати площи и потенциалните щети по типове

Приложение №12  Степени на риск по РЗПРН

Приложение №13 Карти на риска от наводнение по РЗПРН (в електронен вид)

Приложение №14 Площи на заливане в населени места, включени в РЗПРН

Приложение №15 Национални приоритети и цели за управление на риска от наводнения

Приложение №16 Приоритети и цели за РЗПРН в ЧРБУ

Приложение №17 Зони на конфликт и синергия между цели на УРН

Приложение №18 Програма от мерки за РЗПРН в ЧРБУ

Приложение №18.1 Информация за извършени промени по типове мерки в периода на обществени консултации

Приложение №18.2 Мерки, планирани в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 за Черноморски район с възможно позитивно влияние за ПУРН

Приложение №19 Методология за извършване на икономически анализ на Програмата от мерки

Приложение №20 Икономически анализ на Програмата от мерки

Приложение №21 Планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН 

Приложение №22 Водовземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване, попадащи в границите на заливане при различните сценарии на наводнения в РЗПРН 

Приложение №23 Зони за къпане, попадащи в границите на РЗПРН

Приложение №24 Информация за постъпили коментари, бележки и предложения по проекта на ПУРН  в Черноморски басейнов район 2016-2021 г.

Приложение №24.1 Справка за проведените консултации с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения 

Приложение №25 Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ

Приложение №26 Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ

публикуван на 30.12.2016 г.

Планът е изготвен с помоща на проект DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Попада ли Вашият имот в район със значителен потенциален риск от наводнения - тук.

                               bsbd_purn@bsbd.org      Пишете ни