Басейнова дирекция Черноморски район

Архив

16.08.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на ОБЩИНА БУРГАС, за ползване на воден обект – Черно море тук

06.08.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на ЗП В.П.Я за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Тръбен кладенец ТК 1 „ЗП В. П. Я- Александрово“ тук

05.08.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ФИШИНГ ГРУП 09“ ЕООД, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Картелка“ (Голямата река) тук

03.08.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „СИИ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД гр. София за ползване на воден обект – Черно море тук

30.07.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ВИЕНАР“ АД,за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – Черно море тук

14.07.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Софарма Трейдинг“ АД, за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец: ТК „Софарма Трейдинг – Игнатиево“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор №32278.43.24, по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на „Софарма Трейдинг“ АД тук

21.06.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АНТИМОВСКИ ВОДИ“, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Картелка“ тук

18.06.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АНТИМОВСКИ ВОДИ“,за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Картелка “ тук

17.06.2021 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на  „ДЪЛБОКА“ ООД,за изменение на Разрешително № 02370004/19.08.2009 г., изменено и продължено с Решение № 1048/08.02.2013 г., изменено с Решение № 1066/28.02.2013 г. и продължено с Решение № 156/16.10.2019 г. за ползване на воден обект – Черно море тук

01.06.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен за изменение и продължаване на Разрешително №21530085/05.11.2010г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК „Автомагистрали - Черно море - Търговище”, разположен в 73626.504.40 по КККР на гр. Търговище тук

28.05.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД,за изменение на Разрешително № 200 237/12.03.2005г., продължено с Решение № 785/07.04.2011г. за водовземане от повърхностен воден обект – „Варненско езеро“ тук

26.05.2021 г.
На основание чл. 75 във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД с ЕИК: 103002253 и Община Провадия с код по Булстат: 000093638, за изменение на Разрешително №2311 0024/18.03.2014 г., за ползване на воден обект: река Провадийска, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на град Провадия, процедура вх. № РР-5239/29.10.2020 г. тук

19.05.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Балев Корпорейшън“ ООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Балев Корпорейшън-ЗПЗ-Варна“ , който се намира в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.822, „ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-ЮГ“, район „Младост“, по КККР на  гр. Варна, собственост на „Балев Корпорейшън“ ООД тук

13.05.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Община Аврен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец тръбен кладенец ТК-1 „Садово-Община Аврен“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 65125.61.1 по КККР на с. Садово, м. „КРАЙ СЕЛОТО“, общ. Аврен, обл. Варна, собственост на Община Аврен тук

13.05.2021 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ПАНОРАМА – 2000“ ЕООД с. Димчево, общ. Бургас, за изменение и продължаване на Разрешително № 01420003/28.09.2010 г., за водовземане от язовир „Мандра“ тук

10.05.2021 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ДЪЛБОКА“ ООД,за изменение на Разрешително № 22360004/09.12.2010 г., изменено и продължено с Решение № 1045/01.02.2013 г. и Решение № 19/16.03.2017 г.,за ползване на воден обект – Черно море тук.

21.04.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ” ООД, гр. Търговище за водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - Каптиран извор „Узун ада“, Каптиран извор „Бахче алтъ“ и Дренаж „Сакара“ тук

20.04.2021 г.
На основание чл.75 от Закона за водите, във връзка с чл. 62а, ал. 1 от същия закон, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД град Бургас с ЕИК:812115210 в качеството му на оператор на канализационната система (КС) и Община Бургас с код по Булстат: 000056814 в качеството и на собственик на КС, за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект: Бургаско езеро, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на град Бургас, процедура с вх. № РР-5181/14.09.2020 г. №РР-5181(А6)/04.12.2020 г. и вх. № РР-5181(А10)/19.03.2021 г. тук

16.04.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЕТ „Ийст Агро – Григор Григоров“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец  ТК-2 „Ийст Агро – Григор Григоров-Приселци“, предвиден за изграждане в поземлен имот №58445.30.11  по КККР на с. Приселци, м. „ПАЗАРЛИЯТА“, общ. Аврен, обл. Варна тук

15.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ВАРДУН“,за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Вардун 1“ тук

02.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на ОБЩИНА НОВИ ПАЗАРза ползване на воден обект – река Крива тук

01.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 75 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВАРНА,за изменение на Разрешително № 22370030/31.01.2020 г.,за ползване на воден обект – Черно море тук.

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от дълбок сондаж ДС „Васил Друмево“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от шахтов кладенец ШК „ВиК Шумен - Косово“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от Дълбок сондаж „Средня“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от шахтов кладенец Янково (ШК „Янково“) тук

22.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „СТИНГ“АД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец ТК-1 „Стинг- Бургас“, изграден в поземлен имот с идентификатор 07079.6.1178, местност „Герен бунар“, кв. „Долно езерово“, по КККР на гр. Бургас, собственост на „СТИНГ“ АД тук

22.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с чл.75, ал.1 от същия закон директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Андела“ АД с ЕИК: 102005285, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. „Чаталджа“ № 3, за продължаване и изменение на Разрешително №2322 0006/07.10.2002 г., продължено с Решение №1353/10.05.2014 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, процедура вх. № РР-5111/06.07.2020 г. и вх. №РР-5111(A12)/29.01.2021 г. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Търговище, с код по Булстат: 000875920, със седалище и адрес на управление: град Търговище, пл. „Свобода“, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0040/11.02.2016 г., за ползване на воден обект: река Врана, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система на град Търговище, процедура с вх. № РР-5210/02.10.2020 г. и вх. № РР-5210(А6)/15.01.2021 г. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал 1, във връзка с чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за изменение на Разрешително № 2151 0074/02.09.2010г. за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения – Каптиран извор „I подем“, Каптиран извор „II подем“ и Каптиран извор „III подем“. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „ТОДОР ДИМИТРОВ - РИБОЛОВ“ ЕООД, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Каменна чешма“. тук

02.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Земеделски стопанин ИЛИЯН БАНАЛИЕВ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК-1 „Илиян Баналиев - Твърдица“, предстоящ да се изгради в поземлен имот ПИ 72179.19.4, по КККР на с. Твърдица, общ. Шабла, обл. Добрич. тук

24.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец: ШК-3, от водоснабдителна система „Рибка“ – с. Салманово, изграден в имот ПИ№65187.91.67 по КККР на с. Салманово, общ. Шумен, обл. Шумен. тук

24.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „КАОЛИН“ ЕАД с ЕИК:827182866, със седалище и адрес на управление: област Русе, град Сеново, ул. „Дъбрава“ №8, за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №2371 0017/16.11.2007 г., продължено и изменено с Решение №1177/22.08.2013 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на завод за микропродукти (преработка на варовик), процедура вх. № РР-5188/21.09.2020 г. тук

19.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен за изменение и продължаване на Разрешително №21530086/05.11.2010г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК „Автомагистрали - Черно море - Шумен”, разположен в имот ПИ 83510.689.1. по КККР на гр. Шумен тук

08.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Шумен, с код по Булстат: 000931721, със седалище и адрес на управление: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0028/16.08.2012 г., продължено с Решение №136/14.12.2016 г., за ползване на воден обект: река Поройна/Боклуджадере, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на: канализационна система на град Шумен, процедура с вх. № РР-5187/17.09.2020 г. тук

25.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Кул“ ООД, гр. Аксаково за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващo водовземнo съоръжениe - Сондаж ТК „Кул - Варна“, e изграден в имот №10135.4510.815 (нов номер ПИ № 10135.4510.1093), по КККР на гр. Варна, общ. Варна тук

22.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземнo съоръжениe – тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в имот с идентификатор №10135.4040.27, м. „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, по КККР на  гр. Варна, собственост на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД тук

22.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :  инициатива на „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ“ АД за ползване на воден обект: „Атанасовско езеро“ тук

18.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ЕМ ДЖИ СОЛЮШЪН“ ЕООД гр. София за ползване на воден обект – Черно море тук

15.01.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата ОБЩИНА АЙТОС с код по Булстат: 000056764, със седалище и адрес на управление: град Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0035/17.09.2014 г., изменено с Решение №1708/23.12.2015 г., поправено с Решение №64/27.06.2018 г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води - процедура вх. вх. №РР-5193/21.09.2020 г. и вх. №РР-5284/21.12.2020 г. тук

06.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК „Селския” изграден в поземлен имот с идентификатор №51024.13.100 по КККР на с. Надарево, общ. Търговище, обл. Търговище тук