Басейнова дирекция Черноморски район

Консултации с обществеността

Обществени обсъждания на проекта на Морска стратегия на Р България и Програмата от мерки (ПоМ) 2022-2027

Актуализация на отделните части на стратегията съгласно Член 17 на Рамкова директива за Морска Стратегия 2008/56/EC (РДМС)

 

Съобщение до заинтересованите лица и широката общественост за провеждане на консултации на проекта на Морска стратегия на Република България и програмата от мерки за периода 2022-2027

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за обществено обсъждане проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027

Проект на Морска стратегия на Република България 2022-2027

Приложение I.1 - Сравнение на дефинициите и екологичните цели за ДСМОС между първия и втория цикъл, както и оценка на морската околна  среда за периода 2012-2017

Приложение III.1 - Списък на съществуващите мерки

Приложение III.2 - Списък нови мерки (национални и трансгранични)

Приложение III.3 - Формуляри нови мерки

Първа част: Актуализирана оценка на състоянието на морската околна среда съгласно чл. 8, дефиниции за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС съгласно чл. 9 и екологичните цели, и свързаните с тях индикатори съгласно чл. 10 от Директива 2008/56/ЕО

Националният доклад на България по актуализация на членове 8, 9 и 10 от РДМС е достъпен тук: https://www.bsbd.bg/bg/index_bg_159611.html

Втора част: Програми за мониторинг съгласно член 11

Актуализираните програми за мониторинг са достъпни тук: https://www.bsbd.bg/bg/index_bg_4237609.html

Трета част: Програма от мерки съгласно член 13

 Информацията е налична в Част III от проекта на Морската стратегия, както и Приложения III.1, III.2 и III.3

Писмени становища, препоръки и/или коментари по проекта на Морската стратегия на Р България и Програмата от мерки за периода 2022-2027 могат да бъдат изпращани до Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: 9000, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ 33, както и на електронната поща: bdvarna@bsbd.bg в срок до 30 септември 2024 г.

 публикувано на 30.01.2024 г.


Трета част

Програма от мерки

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за обществено обсъждане проект  на Програма от мерки, разработена съгласно член 13, ал.1 и актуализирана в изпълнение на член 17 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56//ЕО (РДМС).

Защо провеждаме тази консултация?

Съгласно изискването на член 17 от директивата, всяка част от Морските стратегии на държавите, в случая Програмата от мерки (ПоМ), подлежат на актуализация на всеки 6 години.

Първата Програма от мерки за постигане и/или поддържане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) беше изготвена и приета през 2016 г. като част от първата Морска стратегия на Р България за периода 2016-2021: https://www.bsbd.bg/bg/m_env_and_action.html и

Настоящата Програма от мерки (проект) е актуализирана на база:

- изводите и препоръките от националния доклад на Р България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 за определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“: https://www.bsbd.bg/bg/index_bg_159611.html

- напредъка по изпълнение на актуализираните цели за постигане и/или поддържане на ДСМОС.

- напредъка по изпълнение на отделните мерки (съществуващи и нови мерки) от първата ПоМ (по предоставена информация от отговорните институции за прилагане на мерките от първата ПоМ 2016-2021);

 

Настоящият проект на Програмата от мерки се отнася за акваторията на Черно море в юрисдикцията на Република България – крайбрежни и териториални води, и изключителната икономическа зона.

 

Програмата планира действия с по-широк обхват за постепенно намаляване на отделните типове антропогенен натиск в дългосрочен план, за които не са планирани мерки в ПУРБ за Черноморския басейнов район или за които се счита, ча планираните мерки не биха били достатъчни за постигане на ДСМОС, съгласно изискванията на РДМС.

След извършен анализ на информацията за съществуващите и новите мерки, такива, които са неизпълнени или с частично изпълнение отново са включени в обхвата на втората ПоМ. Мерки, които са изпълнени или с отпаднала необходимост от прилагането им са изключени. Мерки, които имат много сходни/припокриващи се действия в обхвата си са прецизирани, включително и обединени.

Как да участвате в консултацията?

Съгласно изискванията на член 19 от Директива 2008/56/ЕО и член 14, ал. 3 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води, през различните фази на подготовка на всяка Морска стратегия, отговорните органи провеждат консултации с обществеността, заинтересованите органи и засегнати трети лица, за да се гарантира, че на всички заинтересовани страни са дадени навременни и ефективни възможности за участие.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ кани всички компетентни органи, заинтересовани страни и граждани да изпратят своите становища, мнения/коментари и предложения по проекта на втората Програма от мерки /съществуващи и нови мерки/ на електронната поща или на следните адреси за кореспонденция, като обратната връзка ще бъде използвана за финализиране на окончателната ПоМ.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Aдрес за кореспонденция:

9000, гр. Варна, ул. "Александър Дякович" №33

тел: +359 52 687 431тел/факс: +359 52 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.bg

Министерство на околната среда и водите

Aдрес за кореспонденция:

Централна сграда:

1000, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №22

Тел: 02/ 940 60 00

e-mail: edno_gishe@moew.government.bg

Срок на публичните консултации: 24 октомври - 23 ноември 2023 г.

Документи за консултация - тук

24.10.2023 г.


Регистър на постъпилите предложения в хода на обществените консултации по проекта на Програмата от мерки към Морската стратегия на Р България 2022-2027тук

24.01.2024 г.


Втора част

Програми за мониторинг по чл. 11 от РДМС

Отговорни органи: Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“

Начална дата на консултацията: 09 септември 2022 г.

Крайна дата на консултацията: 10 октомври 2022 г.

Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикуват за обществено обсъждане проект  на програми за мониторинг - член 11 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56//ЕО (РДМС).

Защо провеждаме тази консултация?

Съгласно изискването на член 17 от директивата, всяка част от Морските стратегии на държавите, в случая програмите за мониторинг, подлежат на актуализация на всеки 6-години.

Първите програми за мониторинг на текущото състояние на морската околна среда по чл. 11 от РДМС (втора част от първата Морска стратегия на Р България за периода 2016-2021 г.) бяха разработени през 2014 г. и докладвани пред ЕК в началото на 2015 г.

Събраните данни и информация в рамките на провежданите наблюдения служат за текуща оценка на морската околна среда, за обща оценка на състоянието й за 6-годишен период, както и за актуализиране на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда), на екологичните цели и свързаните с тях индикатори, и прагови стойности за следващия цикъл на прилагане.

Настоящите програми за мониторинг са актуализирани на база:

- натрупаните данни и информация в рамките на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС“ (ISMEIMP): https://www.bsbd.org/bg/ismeimp.html и ревизирания обхват на мониторинговите програми, прилаган до момента.

- приетите през 2017 г., Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0848) и Директива (ЕС) 2017/845 на Комисията от 17 май 2017 за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи,  които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии (изменение на Приложение III: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32017L0845).

- изводите и препоръките от националния доклад на Р България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 - определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“: https://www.bsbd.org/bg/index_bg_159611.html.

Програмите по чл. 11 са разработени по дескриптори, като програмите за мониторинг на биоразнообразието са групирани около дескриптори 1, 4 и 6.

Как да участвате в консултацията?

Съгласно чл.19 от РДМС и чл.14, ал. 3 от от Наредбата за опазване на околната среда в морските води, през различните фази на подготовка на всяка Морска стратегия се провеждат консултации с обществеността, заинтересованите органи и засегнати трети лица.

Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“ канят всички компетентни органи, заинтересовани страни или граждани да изпратят своите становища, коментари, мнения и предложения по проекта на програмите за мониторинг. Обратната връзка ще бъде използвана за финализиране на окончателните програми преди тяхното докладване пред ЕК. Същите могат да бъдат изтеглени от линка, посочен по-долу.

Може да изпращате Вашите становища, коментари, мнения и предложения в писмена форма по електронна поща или на следните адреси за кореспонденция:

 

Министерство на околната среда и водите

адрес за кореспонденция:

Централна сграда:

1000, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 22

Тел: 02/ 940 60 00

имейл: edno_gishe@moew.government.bg

 

Басейнова дирекция "Черноморски район"

адрес за кореспонденция:

9000, гр. Варна, ул. "Александър Дякович" 33

тел: +359 52 687 431тел/факс: +359 52 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.org

 

Крайната дата за изразяване на мнения и становища е 10.10.2022 г. включително.

Документи за консултация - тук

09.09.2022 г.

 


Публична консултация по Рамкова директива за Морска Стратегия 2008/56/EC (РДМС) - Член 17

Морска стратегия на Р България и ПоМ 2022-2027


Първа част

Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда (ДСМОС)

Отговорни органи: Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“

Начална дата на консултацията: 22 октомври 2021 г.

Крайна дата на консултацията: 22 ноември 2021 г.

Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикуват за обществено обсъждане проект  на национален доклад на Р България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 - определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“.

Защо провеждаме тази консултация?

Рамкова директива за морската стратегия (РДМС) се прилага на 6-годишни периоди, започващи през 2012 г. През 2021 г. държавите-членки следваше да изготвят национални доклади по чл.8, 9 и 10, а именно - първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, определяне на дефиниции за добро състояние и екологични цели за неговото постигане по 11 качествени характеристики на морската среда (т.н. дескриптори). Първите три члена на директивата, свързани с оценката на морската околна среда представляват първата част от разработваните Морски стратегии на европейските държави. Националният доклад на България по чл. 8, 9 и 10 беше публикуван и докладван на Европейската комисия през 2013 г. Това беше последвано от разработването на програми за мониторинг на текущото състояние на морската околна среда по чл. 11 през 2015 г. (втора част от стратегията) и програма от мерки (ПоМ) по чл. 13 през 2016 г. (трета част).

Всички тези части подлежат на актуализация на всеки 6-години съгласно изискването на чл. 17 от директивата.

Срокове за изготвяне на втората Морска стратегия и Програмата от мерки  на Р България 2022-2027 г. в рамките на втори цикъл на прилагане на РДМС:

Актуализация на чл.8, 9 и 10: 2018 г.

Актуализация на чл.11: 2020 г.

Актуализация на чл.13: 2021 г.

Съгласно чл.19 от РДМС и чл.14, ал. 3 от от Наредбата за опазване на околната среда в морските води (в сила от 30.11.2010 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г.), през различните фази на подготовка на всяка Морска стратегия се провеждат консултации с обществеността, заинтересованите органи и засегнати трети лица.

Намираме се в периода на втори цикъл на изпълнение на Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО и в процес на преразглеждане на първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда съгласно членове 8, 9 и 10 от директивата.

Обръщаме се към всички компетентни органи по прилагане на директивата, заинтересовани лица и обществеността за мнения и предложения във връзка с публикувания проект на национален доклад на България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 - определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“.

Какво търсим?

Документите за обществени консултации могат да бъдат изтеглени от линка, посочен в края на този раздел. Търсим Вашите виждания относно следните части в националния доклад по чл. 8, 9 и 10 от РДМС, а именно: оценката на морската среда, характеристиките за добро състояние на морската околна среда (ДСМОС), предложените екологични цели и свързаните с тях критерии, индикатори и прагови стойности.

Обратната връзка ще бъде използвана за финализиране на окончателния доклад.

Как да участвате в консултацията?

Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“ канят всички компетентни органи, заинтересовани страни или граждани да изпратят своите становища, коментари, мнения и предложения по проекта на национален доклад на Р България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 - определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“.

Друга опция за обратна връзка може да бъде попълването на въпросник, съдържащ отделни части за изразяване на мнение по чл. 8, 9 и 10. Същият е достъпен тук:

Може да изпращате Вашите становища, коментари, мнения и предложения в писмена форма или попълнения въпросник по електронна поща или на следните адреси за кореспонденция:

Министерство на околната среда и водите

адрес за кореспонденция:

Централна сграда:

1000, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 22

Тел: 02/ 940 60 00

имейл: edno_gishe@moew.government.bg

 

Басейнова дирекция "Черноморски район"

адрес за кореспонденция:

9000, гр. Варна, ул. "Александър Дякович" 33

тел: +359 52 687 431; тел/факс: +359 52 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.org

 

Крайната дата за изразяване на мнения и становища е 22.11.2021 г. включително.

Документи за консултация - тук

 

22.10.2021 г.