Басейнова дирекция Черноморски район

Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за ДСМОС 2018

Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017)тук

Таблица с предложени индикатори към екологичните цели по чл.10 от РДМС - тук

Докладът „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите аз ДСМОС (добро състояние на морската околна среда) и чл. 10 – определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“ е разработен от екип на Институт по океанология към Българската академия на науките (ИО – БАН), съгласно договор № 13195/30.03.2021 г. между ПУДООС и ИО-БАН.