Басейнова дирекция Черноморски район

Екологично образование

Флупи
С Флупи за по-добра околна среда - информация

Флупи - детски градини и 1 клас
    Флупи и водата
    Флупи и въздуха
    Наръчник за учителя
    Флупи домино
    Постер за водата
    Постер за въздуха
 
Флупи - от 2-и до 6-и клас
    Кратък преглед на съдържанието на помагалата, предназначени за учениците от 2-4 и 5-6 клас - тук.


 

Зелен пакет
http://greenpack.rec.org/bg/main.php?lang=bg


Управление на околната среда в училище
Предназначението на ръководството е да популяризира принципите на образованието по околна среда и устойчиво развитие в българското общообразователно училище и да окаже подкрепа на училищата при прилагане на нови подходи за работа с учениците и родителите в тази сфера. Ръководството съдържа насоки за създаване и прилагане на Програма за управление на околната среда в училище, като интегрира предложения за действия на различни нива от функционирането на училището – управление, организация на учебния процес и на извънкласните дейности, въвличане на учениците и родителите, изграждане на партньорства.

Изложените идеи могат да бъдат адаптирани в съответствие със спецификата на конкретните училища и населени места. Предложените упражнения и примери са подходящи за работа с ученици от начален и прогимназиален етап в рамките на различни форми и дейности, организирани от училището.

Интерактивната образователна среда, която се формира посредством представените в ръководството игрови практики, способства за повишаване на екологичното съзнание и отговорност у учащите се по непринуден и занимателен начин, което прави уроците в областта на опазването на околната среда интересни и привлекателни.

Пълният текст на ръководството за учители ( І - VІ клас) може да изтеглите от тук.


Занимателни компютърни игри за деца
Остров Хонолоко -
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html
Еко патрули -
http://ecoagents.eea.europa.eu/