Басейнова дирекция Черноморски район

Обявления и съобщения

18.04.2023 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „БМД Агро“ ЕООД гр. Бургас за водовземане от р. Луда Камчия, - тук.

18.04.2023 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициатива на ЕТ„ПОЛИГРАФ – ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ“ гр. Ямбол за водовземане от р. Садовска река и р. Луда Камчия, - тук.

18.04.2023 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение  -  Шахтов кладенец ШК „Благово“, - тук.

20.02.2023 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ХЕЛА-БГ” ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Хела-БГ-Бургас“, - тук.

20.01.2023 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „Механизация и борба с ерозията“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни водичрез съществуващо водовземно съоръжение - Каптиран извор КИ „Борба с ерозията“ ООД - Айтос“, - тук.

20.01.2023 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН
В. ДИМОВ,за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-3 „ВК Димов-Поморие“, - тук.

20.01.2023 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на ОБЩИНА ВАРНА,за
ползване на водни обекти: Варненско езеро и Канал 1, - тук.

15.12.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива инициатива на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД,за водовземане от язовир „Детелина“, - тук.

15.12.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива Община Шабла за изменение на Разрешително №2151 0313/20.12.2012г.,за издаване на разрешително за – ТК-1 „Дуранкулак“, - тук.

15.12.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на ЕТ „Иван Иванов-Еко“,за
издаване на разрешително за – ,,ЕТ Иван Иванов-Еко - Царичино”, - тук.

29.11.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“,за ползване на воден обект – река ДВОЙНИЦА, - тук.

29.11.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „Водоснабдяване и
канализация – Шумен“ ООД,за издаване на разрешително - Каптаж 1 „Струйно“, - тук.

29.11.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „Водоснабдяване и
канализация – Шумен“ ООД,за издаване на разрешително - Каптаж „Бяла река“, - тук.

29.11.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „Водоснабдяване и
канализация – Шумен“ ООД,за издаване на разрешително - Каптаж „Стоянкина чешма“, - тук.

29.11.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „ХИБРИДЕН
ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД,за издаване на разрешително - ТК „ХЦС-2 - Шумен“, - тук.

29.11.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „ЕКАНИ“ АД,за издаване на разрешително - ТК1"Амарис тур -Созопол" - тук.

29.11.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД,за издаване на разрешително - Каптаж " Станата" - тук.

29.11.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „БОРА ИНВЕСТ“ ЕООД,за ползване на воден обект – БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО - тук.

15.09.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „КРЗ ПОРТ БУРГАС“ АД,за ползване на воден обект – ЧЕРНО МОРЕ - тук.

15.09.2022 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Евробилд” ООД за изменение на Разрешително № 2153 0123/19.03.2014г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК-2, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 61042.116.176 по КККР на с. Равадиново, м.„СОЛЕНКИ“, общ. Созопол тук.

15.09.2022 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр.Разград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи
водовземни съоръжения - тръбен кладенец - ТК „Тръбач“ (ТК ,,ДС Водоснабдяване-Дунав - Тръбач"), изграден в поземлен имот с идентификатор 73262.49.5 по КККР на с. Тръбач, м.“Фуражни 1”, общ. Лозница, обл. Разград, предвиден за резервен водоизточник за
водоснабдяване на с. Тръбач, с. Чудомир, с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград. - тук.

15.09.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително №200 032/01.10.2003г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения дренажи „Чатал чешма“, „Ибрям чешма“, „Върбата“ и „Хавуза“, намиращи се в землището на с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. - тук.

15.09.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „Реджина“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение дълбок сондаж Р-208 „Младен Денев-Стожер“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 69300.53.1 по КККР на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич. - тук.

15.09.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „Агро сила Жечев“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ШК „Агро сила Жечев - Брястово“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор  06793.502.93 по КККР на с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Агро сила Жечев“ ЕООД. - тук.

15.09.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция„Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „Реджина“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение дълбок сондаж Р-208 „Младен Денев-Стожер“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 69300.53.1 по КККР на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич - тук.

14.04.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на СД „СТАМАТОВИ – ГСН СИЕ“, с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение тръбен кладенец: ТК-1 „СТАМАТОВИ – ГСН СИЕ - Трояново“, с дълбочина 50±5м, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 73211.83.11 по КККР на с. Траяново, местност „Аспаруховски път“, общ. Камено, обл. Бургас, собственост на СД „СТАМАТОВИ – ГСН СИЕ“ АД, с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас. - тук.

14.04.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА : инициатива на „Стройтранс 2011“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключително държавна собственост, чрез съществуващо водовземно съоръжение сондаж Вн – 45, Кранево, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 39459.503.221 по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич. - тук.

14.04.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА : инициатива на „Олимпикпарк 2011“ ЕАД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води
– изключително държавна собственост, чрез съществуващо водовземно съоръжение сондаж Вн – 45, Кранево, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 39459.503.221 по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич. - тук.

14.04.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВАРНА ФУУД“ ООД, гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от тръбен кладенец ТК-1 „Варна фууд - Овчага“ и ТК-2 „Варна фууд - Овчага“, предвидени за изграждане в поземлен имот с идентификатор 53182.49.1 по КККР на с. Овчага, местност „Кривня йолу“, общ. Провадия, обл. Варна. - тук.

14.04.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на “Еко Агро“ АД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК „Еко Агро-Преспа“, изграден в поземлен имот с идентификатор 58270.24.32 по КККР на с. Преспа, м. „Мешесъртъ“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Албена“ АД, с декларация за съгласие за ползване на съоръжението. - тук.

29.03.2022 г.
На основание чл.75, във връзка с чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Велики Преслав, с код по Булстат: 000931625 със седалище и адрес на управление: град Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №58“, за продължаване и изменение на: Разрешително №2314 0032/15.12.2012 г., изменено с Решение №1481/11.11.2014 г., продължено с Решение №130/06.12.2016 г. за ползване на воден обект: река Камчия, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система на град Велики Преслав, процедури с вх. № РР-5547/09.09.2021 г. и вх. № РР-5547(A10)/06.01.2022 г. - тук

29.03.2022 г.
2_На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на ,,ET Тера – Нона Валентинова“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 ,,ET Тера – Нона Валентинова – Захари Стояново“, предстоящ да се изгради в поземлен имот с идентификатор 30394.15.44 (образуван от разделяното на имот 30394.15.16) по КККР на с. Захари Стояново, местност „Юртлука“, общ. Шабла, обл. Добрич - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ПРОМЕД–Б.Г.“ ООД за водовземане от р. Главница - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, във връзка с чл. 62а, ал. 1 от същия закон, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на ВИНАРСКО ИМЕНИЕ „САНТА САРА“ АД с ЕИК: 102243774, със седалище и адрес на управление: общ. Поморие, с. Горица, ул. „Ивайло“ № 2, за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на винарско имение за производство и бутилиране на алкохол с административни и битови помещения в село Горица, община Поморие, процедурa с вх. № РР-5532/23.08.2021 г. и вх. №РР-5532(А6)/23.12.2021 г. - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕКО АГРО“ АД с. Оброчище, общ. Балчик, за водовземане от река Батова - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за изменение на Разрешително № 22370034/28.05.2020 г., за ползване на водни обекти:1. Черно море; 2. Канал 1, между Варненско езеро и Черно море; 3. Варненско езеро; 4. Канал 2, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро и 5. Белославско езеро - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ДИАМАНТА“ ЕООД, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Скала 1“ - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ОБЩИНА ПРИМОРСКО, за ползване на воден обект – Черно море - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВАРНА,за изменение на Разрешително № 22370031/31.01.2020 г., за ползване на воден обект – Черно море - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 75 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Бляк сий шелс“ ООД гр. Каварна, общ. Каварна, за изменение на Разрешително № 21360004/07.11.2014 г., за водовземане от Черно море - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ООД, гр.Търговище за откриване на процедура за изменение  параметрите на разрешеното водовземане и продължаване на Разрешително № 21510260/17.09.2011г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Каптирани извори: „Фотуша 1“; „Фотуша 2“ и „Фотуша 3, и сбирателен шахтов кладенец ШК „Търновца“, (събирателен и черпателен), намиращи се е в поземлен имот с идентификатор 73701.41.3 по КККР на с. Търновца, местност „Фотуша-трите извора“, общ. Търговище, обл. Търговище - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ООД, гр. Търговище за изменение  параметрите на разрешеното водовземане на Разрешително № 21510261/17.09.2011г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: Каптиран извор – дренаж „Подгорица“ и събирателен шахтов кладенец ШК-2 „Подгорица“, от ВС „Подгорица“, разположени поземлени имоти с идентификатори: 57008.30.101 и 57008.30.85 по КККР на с. Подгорица, местност „Татар пунар“, общ. Търговище, обл. Търговище - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Ямбол за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Каптиран извор „Борисово“, разположен в имот ПИ 05520.45.19 по КККР на с. Борисово, общ. Елхово, обл. Ямбол, публична общинска собственост - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ ЕООД, с. Александрово, общ. Стралджа. обл. Ямбол за изменение и продължаване на Разрешително № 21520161/17.09.20210г., изменено с Решение № 1182/28.08.2013г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-2 ,,Зелена Странджа – Поляна”, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 57409.19.63 по КККР на с. Поляна (стар номер № 019062), местност ,,Делижанска могила”, община Стралджа, област Ямбол, с включване в разрешителното на още едно съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 ,,Зелена Странджа – Поляна”, разположен в поземлен имот с идентификатор 57409.19.64 по КККР на с. Поляна (стар номер№ 019054), местност ,,Делижанска могила”, община Стралджа, област Ямбол, промяна  обекта на водоснабдяване и изменение параметрите на разрешеното водовземане - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ,,ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец TK ,,Овчарови Агро – Шабла", изграден в поземлен имот с идентификатор ПИ83017.213.5 по КККР на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич - тук

 

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ТРАЙДЪН ФРЕЙТ“ ООД, гр. Девня, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения Сондаж Р-154х „Солвей соди - Девня“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 20482.505.201 по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, собственост на „Солвей соди“ АД, гр. Девня - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Община Нови Пазар за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец тръбен кладенец ТК-1 „Правенци-общ. Нови Пазар“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 58027.21.84 по КККР на с. Правенци, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, собственост на Областен управител-Шумен, със съгласие за ползване - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ОБЩИНА ШУМЕН,за ползване на воден обект – река Енчова - тук

29.03.2022 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на ЗП Р.Ш.-Лефтерова за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 "Шишков-Каврна", изграден в поземлен имот с идентификатор 35064.10.93 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, собственост на Т.Ш., със съгласие за ползване съгласно Договор за заем за потребление от 21.07.2021г. (краен срок 21.07.2031г.) - тук

20.12.2021
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ГАРДЕНИЯ ПРИМА“ ООД, гр. Провадия, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от ШК-1 ,,Гардения прима - Провадия“, разположен в поземлен имот в северна промишлена зона на гр. Провадия, в парцел за производствени дейности XXII, кв. 4 по плана на гр. Провадия СПЗ, Варненска област тук

15.12.2021
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЗКПУ „Чукарка“,      с. Чукарка, общ. Айтос. обл. Бургас“, за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец TK „ЗКПУ - Чукарка“, изграден в имот с идентификатор 81640.45.14 по КККР на с. Чукарка, местност „Стопански двор“, общ. Айтос, обл. Бургас. тук

07.12.2021
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Топгиър-84“ ЕООД, за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение - ТК-1 „Топгиър-Провадия“, с дълбочина 9,5 м, изграден в поземлен имот с идентификатор 58503.175.854 по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, собственост на „Топгиър-84“ ЕООД тук

02.12.2021
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Р. А. – земеделски производител (ЗП), за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Р. А.-Тополица“, изграден в поземлен имот с идентификатор 72727.28.26 по КККР на с. Тополица, м. „Беж Бунар“, общ. Айтос, обл. Бургас, собственост на Р. А. тук.

21.11.2021
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на М.К – земеделски производител (ЗП), за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „ЗП М.К.-Осеново“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 54145.41.1 по КККР на с. Осеново, м. „Воденицата“, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на М.К. тук

19.11.2021
На основание На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район  ОБЯВЯВА : инициатива на „Албена“ АД, издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключително държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения сондажи Р-12х, Р-13х и Р149х, находящи се в с. Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич тук

10.11.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Свинекомплекс Крумово градище” АД за изменение на Разрешително № 2152 0209/21.11.2011г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец КГ1 „Свинекомлекс Крумово градище – Карнобат”, намиращ се в поземлен имот 000705 (нов идентификатор 36525.248.705) по КККР на гр. Карнобат, м. „Кралимаркова стъпка”, общ. Карнобат, обл. Бургас, собственост на „Свинекомплекс Крумово градище” АД тук

01.11.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Овчарови Агро“ ЕООД, за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Атанасова-Шабла“, с дълбочина 53,0 м, изграден в поземлен имот с идентификатор 83017.37.26 по КККР на гр. Шабла, м. „Тарамбичовитеградини“, общ. Шабла, обл. Добрич, със съгласие за ползване на съоръжението. тук

29.09.2021 г.
На основание чл.75 във връзка с чл.62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Варна с код по Булстат: 000093442, със седалище и адрес на управление: град Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №2334 0002/10.05.2011 г., изменено с Решения №903/27.02.2012 г. №921/25.04.2012 г., продължено с Решение №29/28.03.2016 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система на к.к. Златни Пясъци, процедури вх. № РР-5274/14.12.2020 и вх. №РР-5397/13.04.2021 г. тук

28.10.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Алианс-Агрикол-АЛАГ“ ООД, за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Алианс-Агрикол-АЛАГ-Победа“, с дълбочина 14,50м, изграден в поземлен имот с идентификатор 56873.141.21, по КККР на с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол, собственост на „Алианс-Агрикол-АЛАГ“ ООД тук

20.10.2021 г.
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД,за ползване на воден обект – Варненско езеро и Стар канал между Варненско езеро и Черно море тук

05.10.2021 г.
На основание чл.75 от Закона за водите, във връзка чл.62а, ал.1 от същия закон, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Автомагистрали - Черно море“ АД с ЕИК: 127001597 със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. „Алеко Константинов“ №8, за продължаване и изменение на Разрешително №2312 0019/29.06.2006 г. продължено с Решение №1530/03.02.2015 г. и Решение №62/13.06.2018 г., за ползване на воден обект: река Камчия, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на бетонов възел в град Велики Преслав, процедури с вх. № РР-5460/10.06.2021 г. и вх. № РР-5460(А6)/01.09.2021 г. тук

26.09.2021 г.
На основание чл.75 от Закона за водите, във връзка с чл. 62а, ал. 1 от същия закон, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД град Бургас с ЕИК:812114069, за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на пристанищен терминал „Росенец, находящ се в поземлен имот с идентификатор: 07079.831.1 (стар №00901) землище на град Бургас, община Бургас – процедура вх. № РР-5046/08.04.2020 г. и вх. №РР-5046(А8)/11.08.2020 г. тук

25.09.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Нови Пазар, с код по Булстат: 000931575, със седалище и адрес на управление: град Нови Пазар, бул. „Васил Левски“ №3“, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0025/14.02.2012 г., изменено с Решение №923/25.04.2012 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система на град Нови Пазар, процедура с вх. № РР-5275/15.12.2020 г. и вх. № РР-5275(А8)/16.07.2021 г. тук

23.09.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЗП Й.Д. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 2152 0328/29.07.2015г., изм. с Решение №94/21.09.2017 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК1 „Й.Д. - Пчелник”, намиращ се в поземлен имот 070006 (поземлен имот с идентификатор 58921.70.6) по плана на с. Пчелник, м. „ДОЛНИ НИВИ”, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, собственост на Й.Д. тук

09.09.2021 г.
На основание чл.75, във връзка с чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ЗЛАТНА ПРАСКОВА“, за изменение на Разрешително № 200502/10.11.2006 г., продължено с Решение № 932/ 04.05.2012 г. и Решение № 59/26.06.2020 г., за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „До гробищата/Лозята 1“ тук


Към статията има допълнителна информация достъпна само за регистрирани потерители