Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Закон за предотвратяване конфликт на интереси

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служителите на БДЧР (2023г.) - тук.

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служителите на БДЧР (2018г.-2022г.)- тук.

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ тук.

Декларации по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.

Декларации по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.