Басейнова дирекция Черноморски район

Закон за противодействие на корупцията

Регистър на подадените декларации по закон за противодействие на корупцията (Oбн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.) за 2024 г. - тук.

Регистър на подадените декларации по закон за противодействие на корупцията (Oбн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.) за 2023 г. - тук.


 

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служителите на БДЧР (2023г.) - тук.

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служителите на БДЧР (2018г.-2022г.)- тук.

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ тук.

Декларации по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.

Декларации по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.