Басейнова дирекция Черноморски район

Регистри и списъци

 РЕГИСТРИ И СПИСЪЦИ:

Списък на издадените становища за допустимост за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2024 г тук.

Списък на издадените становища за допустимост за периода 01.01.2017 г. - 28.02.2021 г. - тук.

Регистри на издадените разрешителни - съдържат: № по ред, компетентнен орган, титуляр, адрес, номер и дата на разрешителното, крайна дата на действието му, наименование/име на водоизточника, населено място, община, област, код на водното тяло, цел, № и дата на решението за изменение на разрешителното, номер и дата на решението за продължаване на действието на разрешителното, номер и дата на решението за прекратяване на действието на разрешителното, № и дата на решението за отнемане на разрешителното:

- Водовземане от Черно море - тук;     (актуален към 31.05.2024 г.)

- Водовземане от минерални води - тук;    (актуален към 31.05.2024 г.)

- Водовземане от подземни води - тук;    (актуален към 31.05.2024 г.)

- Ползване на воден обект за други цели в Черно море - тук;    (актуален към 31.05.2024 г.)

- Ползване на воден обект за други цели без Черно море- тук; (актуален към 31.05.2024 г.)

- Дъждовни води - тук;   (актуален към 31.05.2024 г.)

- Водовземане от повърхностни води - тук;    (актуален към 31.05.2024 г.)

- Реинжекция на води - тук.    (актуален към 31.05.2024 г.)

- Водовземане от подземни води по чл. 182  наредба 1  от 10.10.2007 г. - тук;      (актуален към 2018 г.)   

- Регистър на издадените разрешителни за зауствания - тук (актуален към 31.05.2024 г.)

- Списък с решенията за отказ - тук (актуален към 31.05.2024 г.)


 Регистър на ресурсите на подземните водни тела съдържа: номер по ред, код на подземно водно тяло, наименование на водното тяло, основни характеристики на водно тяло, естествени ресурси, количества необходими  за водните екосистеми, разполагаеми ресурси, средногодишен дебит на черпене от водното тяло, разрешени водни количества, свободни водни количества;

ЕЖЕМЕСЕЧНИ СВОБОДНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА 2024 г. (актуален към 04.07.2024 г.)

Регистър на ресурсите и баланс на подземните водни тела 2023 г.
Регистър на ресурсите и баланс на подземните водни тела 2022 г.

Регистър на ресурсите и баланс на подземните водни тела 2021 г.
Регистър на ресурсите и баланс на подземните водни тела 2020 г.
Регистър на ресурсите и баланс на подземните водни тела 2019 г.
Регистър на ресурсите и баланс на подземните водни тела 2018 г.
Регистър на ресурсите и баланс на подземните водни тела 2017 г.
Регистър на ресурсите на подземните водни тела 2016 г.
Регистър на ресурсите на подземните водни тела 2015 г.
Регистър на ресурсите на подземните водни тела 2014 г.

картен материал:
Кватернерен водоносен хоризонт – 13 водни тела
Неогенски водоносен хоризонт – 9 водни тела
Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела
Горнокреден водоносен хоризонт  –  6 водни тела
Долнокреден  водоносен хоризонт –  4 водни тела
Малм – валанжински  водоносен хоризонт – 2 водни тела
Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносни хоризонти - 2 водни тела.

Заповед за утвърждаване на определените естествени и разполагаеми ресурси на подземните водни тела в Черноморски басейнов район.

Приложение 2.3.3.3. Надморска височина на Водно ниво при ненарушено филтрационно поле и на допустимото понижение в Подземните водни тела.


Регистър на бентовете и праговете в некоригираните участъци - съдържа: номер, воден обект, поречие, местоположение и географски координати, вид и състояние на съоръжението, собственик, технически контрол на съоръжението, предложение за бъдещи действия и наличие на зона за защита на водите;

Регистър на всички водни тела, използвани за питейно-битово водоснабдяване - съдържа: №, код но водно тяло, име на водното тяло;

Регистър на водните тела, предвиждани за питейно-битово водоснабдяване съдържа №, код но водно тяло, име на водното тяло;

Регистър на уведомленията за извършване на хидрогеоложки проучвания съдържа: номер, входящ номер, титуляр, адрес, БУЛСТАТ, име на обекта, населено място, община, област, обем и характер на дейността и срок на изпълнение;

Регистър на санитарно-охранителни зони в района на Басейнова дирекция "Черноморски район" (актуален към 04.07.2024 г.) - съдържа: номер по ред, титуляр на разрешителното, местоположение на водния обект, код на водното тяло, водоносен хоризонт, заповед за учредяване и протокол за приемане;

Регистър на зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: уязвими  и чувствителни зони, в съответствие със Заповед №РД-660/28.08.2019 г. на Министъра на околната среда и водите.

Регистър на защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл. 119  а, ал.1, т. 5 ЗВ
Местообитания, Птици и Защитени територии


Регистър на зоните с води за къпане - съдържа:„Заповед на областния управител, №; Наименование на зоната за къпане; Код на зоната за къпане; Област; Община; Землище на населено място; Компетентен орган; Наименование на крайбрежното водно тяло в ПУРБ на ЧРБУ 2016-2021 г.; Код на крайбрежното водно тяло в ПУРБ на ЧРБУ 2016-2021 г.; Категория повърхностни води; Екологично състояние на крайбрежното водно тяло в ПУРБ 2016-2021 г.; Химично състояние на крайбрежното водно тяло в ПУРБ 2016-2021 г.; Актуална оценка на състоянието на крайбрежното водно тяло; Последно преразглеждане на профила на водата за къпане; Следващо преразглеждане на профила на водата за къпане; Класификация на качеството на водите за къпане в съответните зони за къпане /категория на водите за къпане по години/; Профили на водите за къпане (линк)“.

картен материал: Зони с води за къпане

Регистър на подробни програми и планове в Черноморския басейнов район - съдържа: План, срок на действие, описание на съдържанието;

Регистър на Съоръженията за минерални води - публично държавна собственост, за територията на Басейнова дирекция Черноморски район (актуален към 31.12.2023 г.) - съдържа: номер по ред, регистрационен номер, местоположение, технически данни и собственик;

Водовземни съоръжения за подземни води за стопански цели (актуален към 30.06.2024 г.) - съдържа регистрационен номер и дата на регистриране, данни за имота, в който са изградени съоръженията, данни за собственика на съоръженията, данни за ползвателя на съоръженията, данни за съоръженията, включително: година на изграждане, местоположение, определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5, код на водното тяло, дълбочина, конструктивни характеристики, статично ниво на водата, статус на съоръженията съгласно чл. 112, ал. 4.

Регистър на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите, за територията на Басейнова дирекция Черноморски район (актуален към 30.06.2024 г.) - съдържа номер на уведомлението за регистриране на съоръженията, регистрационен номер и дата на регистриране, данни за имота, в който са изградени съоръженията, трите имена на собственика на съоръженията, код на водното тяло, данни за съоръженията, включително: дълбочина, диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци, начин на черпене на водата, целта, за която се ползва водата.

Регистър на водовземните съоръжения за нестопански цели (актуален към 30.06.2021 г.), собственост на юридически лица с нестопанска цел - съдържа регистрационен номер, област, община, населено място, местност, данни за водовземно съоръжение;


СПИСЪЦИ:

Списък на водните обекти или части от тях за обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми - съдържа: списък с речни участъци, язовири, езера, определени за естествено обитаване на рибни видове, дължини на участъците, показатели, които не отговарят на изискванията на Наредбата и инструкцията и списък на зони в крайбрежните морски води, които: осигуряват условия за развъждане на черупкови организми и имат възможност /но не осигуряват/ условия за развъждане на черупкови организми;

картен материал: Приложение 1а, Приложение 2а, Приложение 3а и Приложение 4а

Списък на язовирите в Черноморския басейнов район (актуален към 31.05.2020 г.) - съдържа: номер, име на язовир, поречие, населено място, община, максимален обем, площ, собственост.

Списък на водните обекти - съдържа: реки и езера / блата с номер, поречие, воден обект, код на водното тяло, координати, дължина и площ.