Басейнова дирекция Черноморски район

Оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за ДСМОС 2012