Басейнова дирекция Черноморски район

За нас

      Басейнова дирекция "Черноморски район" включва територията на 46 общини от 8 административни области (Варненска, Добричка, Шуменска, Търговищка, Бургаска, Ямболска, Разградска, Сливенска) с население 1 149 млн. жители.

    Мисията на Дирекцията е чрез басейнов принцип на управление да се въведе интегрирано управление на водите с цел постигане на доброто им екологично състояние. В изпълнение на това със Заповед РД-294/ 22.03.2010 год. Министъра на околната среда и водите утвърди Плана за управление на речните басейни в черноморския район за басейново управление на водите, неразделна част от който са мерките за мониторинг и контрол.

Обхват и функции

Декларации на служителите във връзка със Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.