Басейнова дирекция Черноморски район

ISMEIMP

 

       

    Проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“

  Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.

Продължителност на проекта: 22 месеца, считано от 02.04.2015 г.
Общата стойност на проекта:1 357 557 лв.
   Бенифициент на проекта:
      - Басейнова  дирекция „Черноморски район“
   Партньор:
      - Институт по океанология - БАН
     

 

   Проектът се изпълнява в тясна координация с партньорския екип от ИО-БАН. Това подпомага развитието на двустранните отношения между администрацията и научните звена, отговорни за изпълнение на мониторинга на морските води, с благоприятна роля относно по-ефективно разбиране и изпълнение на изискванията на РДМС. Пример за добра практика при реализацията на проекта е отличното взаимодействие между двата партньорски екипа, потвърждаващо по-добрата ефективност и резултатност при съвместно изпълнение на дейностите по прилагане на законодателството по водите.


   Текущите резултати по проекта се споделят с другата Черноморска държава-членка на ЕС – Румъния чрез текущия проект „Техническа и административна подкрепа за съвместно прилагане на РДМС в България и Румъния – Фаза 3“, финансиран от ЕК. В рамките на проекта са провеждат обсъждания относно синхронизирането на дефинициите, целите и индикаторите за оценка на доброто състояние на морската околна среда (ДСМОС) – теми, пряко свързани с резултатите от проект ISMEIMP, докладвани с плана за действие на България за преодоляване на пропуските в първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда като основен инструмент за изпълнение на препоръките на ЕК. По този начин резултатите от проект ISMEIMP придобиват значение на регионално ниво, т. като функционално подпомагат и двете държави  - членки при прилагане на РДМС.

 

Повече за проекта - тук

Обща информация за "Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"- тук.  

Брошура  

Финален доклад по проект ISMEIMP (обобщени резултати по проекта) - тукНа 20-ти януари 2017 г. се проведе Финалната среща по проекта. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на проекта:

- проведените проучвания;
- ревизирани критерии, индикатори и цели за постигане на добро състояние на морската околна среда,
- подобрените програми за мониторинг, във връзка с прилагането на Рамкова директива за морска стратегия.
Беше проведена и пресконференция за представяне финалните резултати по проекта.

Информационни материали тук
Снимки от събитието - тук

 

Провеждане на втора междинна среща - 21-22.07.2016 г.

 На 21-22-ри юли 2016 г. се проведе Втората междинна среща на екипа по проекта. На срещата се обсъдиха текущите резултати, свързани с анализа и интерпретацията на данните от проведените изследвания, както и принципните изисквания, и организацията по разработване на предложенията за подобряване на програмите за мониторинг, във връзка с прилагането на Рамкова директива за морска стратегия.

Беше проведена и пресконференция за представяне на текущите резултати по проекта.

Дневен ред тук
Информационни материали тук
Снимки от събитието - тук

 

Провеждане на първа междинна среща - 10.11.2015 г.

Дневен ред тук
Информационни материали тук
Снимки от събитието - тук

 

Провеждане на встъпителна среща - 27.04.2015 г.

Дневен ред - тук
Информационни материали - тук
Снимки от събитието - тук