Басейнова дирекция Черноморски район

16 февруари 2018 г. – проводимост р. Провадийска

Извършено е облитане на четири участъка на р. Провадийска и два участъка на р. Казашка
Участък І на р. Провадийска (урбанизирана територия):  Реката на около 800 м. срещу течението, посока от с. Златина, считано от началото на корекцията е с добра проводимост, с видимо много по-малко сечение от следващата корекция, преминаваща през целия град. Не се констатираха нарушения по ЗВ.
Участък ІІ на р. Провадийска (гр. Провадия):  реката по протяжение на гр. Провадия е с изградена корекция с размери достигащи ширина до 20-25 м. и дълбочина от 3 на места до 7 м. Корекцията е в добро техническо състояние, като на места по дъното и се наблюдава изсъхнала растителност, ненарушаваша проводимостта. В началото на корекцията е изграден пад за окисления на водите, като при проверката водите са с естествен мътен цвят по цялото си течение. В корекцията са заустени тръби отвеждащи дъждовните води на града, като при проверката не се установи изтичане на води, а само следи от стари дъждовни изтичания.
Участък ІІІ на р. Провадийска (извън урбанизирана територия): реката от края на корекцията по течението на дължина около 1130 м. в посока с. Юнак е с добра проводимост, като на места се наблюдава изсъхнала тревиста растителност, която не нарушава проводимостта на речното легло.
Участък ІV на р. Провадийска (урбанизирана територия с. Синдел): На 100 м. от двете страни на моста на р. Провадийска е констатирана добра проводимост на речното легло. Преди моста на с. Синдел, речното легло е със сечение много по-малко, от същото след моста.
Р. Казашка: проверени са два участъка с обща дължина 1800 м., преди вливането на реката в р. Провадийска. На места коритотона реката е изключително тясно, като на места се наблюдава изсъхнала тревиста растителност, която към момента на проверката не нарушава проводимостта на реката, тъй като видимо водите са с добър отток. По обработваемите площи около реката се наблюдават водни огледала, явно от високите подземни води в района. Околността е мучурлива.