Басейнова дирекция Черноморски район

Министърът на околната среда и водите – инж. Петър Димитров, Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров, Директорът на РИОСВ-Варна и РЗИ-Варна участваха в пробонабиране от морски води в района на Шокъров канал