Басейнова дирекция Черноморски район

Обществени консултации на проект на План за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027