Басейнова дирекция Черноморски район

МОСВ обяви процедура за реформиране на ВиК сектора

Целта на процедурата е да се подпомогне успешното реформиране на ВиК сектора и устойчивото управление на ВиК инфраструктурата в страната, чрез финансиране на дейности за:

• Стратегическо планиране във ВиК сектора - изготвяне на подзаконови нормативни актове и на отраслова стратегия за ВиК сектора; създаване на единна информационна система за ВиК услугите;
• Укрепване капацитета на структурите в МРРБ, ангажирани в координацията и контрола на реформата във ВиК сектора, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК за управление и планиране на ВиК системи, предвидени в Закона за водите.

Натрупаният досега опит при изпълнението на европроекти във водния сектор показа необходимост от промени в управлението на сектора, така че да се постигне максимално ефективно планиране, управление и експлоатация на водната инфраструктура. С настоящата процедура ще се подпомогне реформата, ще се укрепи капацитетът на всички участници и ще се създадат условия за гарантиране на устойчивост на инвестициите и предоставяне на качествени ВиК услуги.

ПРЕСЦЕНТЪР МОСВ