Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

БДЧР и РИОСВ-Варна със съвместни инициативи по повод отбелязване на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

natura

На 17 май експерти от двете институции бяха гости на тържество и концерт, изнесени от  децата от ДГ „Звездичка“, гр. Варна. Младите природолюбители засадиха дръвче в двора на градината. Малчуганите получиха и информационни материали, разясняващи целите и функциите на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“.

19.05.2023г.

... За повече информация

Проверени са сигнали за замърсяване на плажове в гр. Черноморец и гр. Поморие и оцветяване на водите на река Маринка.

На 13.05.2023 г. (събота) експерти от БДЧР и представители на община Поморие извършиха проверка по сигнал, за замърсяване с мазут на морски плажове в района на градовете Черноморец и Поморие, обл. Бургас.

Извършен е обход на крайбрежните морски ивици, при който е констатирано, че по сухата част на плажната ивица са налични водорасли и полепнали по тях тъмни малки топчета от лепкава субстанция.

15.05.2023 г.

... За повече информация

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Във Варна представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Черноморски район за периода 2022-2027 г.


Басейнова дирекция „Черноморски район“ обсъди със заинтересовани страни проекта на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Това е първото информационно събитие, проведено от Басейнова дирекция във Варна, след публикуването на плановия документ на 15 декември 2022 г.

Предстоят 3 онлайн дискусионни срещи за обсъждане на мерките в определените 34 района със значителен потенциален риск от наводнения.

Актуализацията на ПУРН за Черноморски район се извършва по Проект №BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Управление на риска от наводнения и свлачища“.

Размерът на финансовата помощ за актуализацията на ПУРН за четирите района за басейново управление е 13 190 867,55 лева, от които 85% от Кохезионния фонд на ЕС и 15% национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ в партньорство с четирите басейнови дирекции за управление на водите.

Основната и съществена част от дейностите по актуализацията на ПУРН за Черноморски район се изпълнява от Международна банка за възстановяване и развитие в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България.

Освен преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения, преразглеждане и актуализиране на картите на заплахата и на риска от наводнения, актуализирането на ПУРН включва и подобряване на методическата основа, използвана през първия цикъл на планиране, както и отчитането на изменението на климата за опасността от наводнения.

Преглед, заимстване и прилагане на добри европейски практики и международен опит са в основата на актуализацията на плановия документ.

На срещата във Варна беше представен и подходът за оценка и приоритизиране на мерките в ПУРН, видовете мерки, както и начинът за изпълнение и мониторинг на плановите документи.

Събитието беше посрещнато с голям обществен интерес, като на него бяха дискутирани и конкретни мерки, предложени от участниците в срещата.

 

24 април 2023 г.


... За повече информация

"Почистен е и плаж "Романтика" в рамките на инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването"

Служители от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“. Акцията е част от инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването".

Целта на кампанията е чрез личния пример на  хората, отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда, да се насочи вниманието на обществото към сериозните последици от човешката дейност.

03.04.2023 г.

... За повече информация

Експерти от РИОСВ – Варна и БДЧР ще почистят плаж „Романтика“

 

На 3 април РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ организират почистване на плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“. Почистването ще започне в 10,30 ч. Инициативата е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“.

31.03.2023 г.

... За повече информация

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

22.03.2023 г.

... За повече информация

страница 9 от 227

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>