Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

  • Днес Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши пробонабиране от три пункта във вътрешните морски води пред Дуранкулак, Шабла и Калиакра.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Днес, 27 юни 2023 г., Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши пробонабиране от три пункта във вътрешните морски води пред Дуранкулак, Шабла и Калиакра.  От взетите от тези пунктове проби дирекцията разполага с поредица от данни във връзка с проследяване на морските води, започнало през юни 2022 г. Следят се същите показатели, както в бреговите пунктове (метали, нефтопродукти, радионуклиди, пестициди и др.). Пунктовете са разположени в морски води на около 1-1,5 км от брега. Два от трите пункта съвпадат с пунктове от националния мониторинг за морски води, което позволява да се проследи история на анализите назад в годините. Първите резултати от изследванията се очакват в рамките на 10 дни.

Преобладаващият в последните дни южен вятър потиска и насочва водите на реките Днепър, Днестър и Дунав – под и над делтата на река Дунав, в северно направление. От своя страна водата на река Дунав също потиска и насочва водите на другите две реки в северно направление. По този начин се забавя достигането на Днепровските води до териториалните води на България.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

На 26 юни излязоха и резултатите от изследване на пробите, взети на 19.06.2023 г. в българската акватория на Черно море.

27.06.2023 г.

... За повече информация

Встъпителна среща и обучения по проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“

Басейнова дирекция „Черноморски район“, в качеството на бенефициент по проект BGENVIRONMENT-2.004-0001-C01 Science and Information towards Regional Environmental Action for the Black Sea (SCIRENA- Black Sea) , финансиран по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021, на 12 и 13.06.2023 г. проведе откриваща среща и тематични обучения, в хибриден формат - присъствено, и дистанционно в електронна среда с работен език – английски.

16.06.2023 г.

... За повече информация

МОСВ определи три допълнителни пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона

Министерството на околната среда и водите осигурява пълно проследяване на възможни екологични щети в българската акватория на Черно море, след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов възложи още на 8 юни засилен мониторинг на крайбрежните морски води на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) – Варна и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), който се провежда в три пункта в крайбрежните морски води - Дуранкулак, Шабла и Калиакра. В отговор на нововъзникналата ситуация МОСВ определи допълнително още три пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона.

Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий.

Към извършвания до момента мониторинг са включени и допълнителни показатели (пестициди и др.), за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

Мониторингът се извършва веднъж седмично в бреговите пунктове. Честотата на пробовземане е достатъчна, за да бъде направена обективна оценка за моментното състояние на морските води. Резултатите ще бъдат своевременно предоставени на компетентните органи, съобразно необходимото време за анализ на определените показатели в пунктовете.

Към момента няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море.

15.06.2023 г.

МОСВ засилва мониторинга на крайбрежните морски води

МОСВ засилва мониторинга на крайбрежните морски води във връзка с разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна. Разпореждане за това издаде министърът на околната среда и водите Юлиян Попов към Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) – Варна и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). В извършвания към момента мониторинг се включват допълнителни показатели, за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море.

От юни 2022 г. във връзка с военните действия на територията на Украйна до момента БДЧР и ИАОС провеждат мониторинг в три пункта в крайбрежните морски води - Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда от вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

09.06.2023 г.


Световен ден на околната среда – 5 юни 2023 г.


Световният ден на околната среда, отбелязван всяка година на 5 юни е сред международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда.

Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution. Денят е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса.

05.06.2023 г.

... За повече информация

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДИН ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА,СА КЛАСИРАНИ В ПЪРВА ФАЗА НА XV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

02.06.2023 г.

... За повече информация

страница 8 от 227

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>