Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

БДЧР и РИОСВ-Варна провериха сигнал за замърсяване на Южен и Централен плаж - гр. Варна

Басейнова дирекция „Черноморски район“ съвместно с РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория - Варна към ИАОС провери сигнал за замърсяване на водата с хигиенни материали - мокри кърпички в района на Южен и Централен плаж във Варна. Извършена е незабавна проверка в района от вълнолома до заведение на плаж „Варна-център”.

При огледа е установено наличие на голямо количество мокри кърпи и други хигиенни материали. Морската вода в обходения район е мътна, с множество водорасли, без опалeсценция по повърхността и с естествен мирис.

На 11 юли в периода между 18:00 и 19:00 часа над град Варна паднаха обилни валежи. Предвид ежегодното замърсяване на крайбрежната ивица в района, вследствие на преливане на канализационната система, се предполага, че след проливните валежи е имало преливане от дъждовния колектор.

По заявка на БДЧР, от Регионална лаборатория - Варна са взети проби от крайбрежни морски води в участъка на заустеният под вълнолома дъждовен колектор.

13.07.2023 г.

Резултати от изследване на пробите, взети на 3 юли 2023г. от крайбрежни морски води

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят състоянието на черноморските води вследствие на военните действия в Украйна в три пункта в бреговата зона  – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

Измерените стойности и в трите брегови пункта са под максимално допустимите концентрации (МДК-СКОС) и средногодишните стойности (СГС-СКОС).

Данните от проведеното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове на 03.07.2023 г. не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.

Според постъпилите в БДЧР данни от радиологичен мониторинг на пробите, взети на 26.06.2023 г. от цитираните пунктове, стойността на цезий-137 е под границата на количествено определяне на метода. Стойността за тритий в пунктoве Дуранкулак бряг и Шабла бряг също е под границата на количествено определяне на метода, а за пункт Калиакра бряг резултатите все още не са готови.

От пробонабирането на 03.07.2023 г. са постъпили резултати само за цезий-137 в пункт Дуранкулак бряг, като стойността е под границата на количествено определяне на метода. Все още не са готови резултатите за останалите два брегови пункта - Шабла бряг и Калиакра бряг.

Резултатите от изследване на тритий от пробовземането на 27.06.2023 г. от морски пунктове Дуранкулак и Шабла са под границата на определяне, не е готов резултатът за тритий в морски пункт Калиакра. И резултатите за цезий-137 в морски пункт Дуранкулак са под граница на определяне. Все още не са готови резултатите за цезий-137 за останалите два морски пункта - Шабла и Калиакра.

11.07.2023 г

 

 

Басейнова дирекция – Варна обяви резултатите от проверката по сигнала за умряла риба от 27 юни

Резултатите от пробите, взети от морските води на 27.06.2023 г. по сигнал за умряла риба в района на плаж „Иканталъка II“, къмпинг „Св. Георги“, отчитат минимални отклонения по няколко показателя - разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев и ортофосфати като фосфор.

В пробите от морски води в района на плаж Тузлата са установени превишения по показател ортофосфати като фосфор. Всички останали изследвани показатели - БПК5, нитрити, метали, съответстват на нормите за добро състояние на крайбрежните води.

10.07.2023 г.

... За повече информация

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

•    Данните от проведеното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове - на 26 юни и от морските пунктове – на 27 юни,  не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.
•    Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.
Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.
Последни данни от изследвания на 26 и 27 юни на крайбрежните води:
•    Данните от проведеното от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) изследване на крайбрежните води от бреговите (26.06.2023 г.) и морските пунктове (27.06.2023 г.) не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.
•    Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации (МДК-СКОС) и средногодишните стойности (СГС-СКОС).
•    Според постъпилите в БДЧР официални данни от радиологичен анализ на пробите за цезий-137 и тритий, взети на 19.06.2023 г. от бреговите пунктове, не се установяват превишения.
Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

30.06.2023 г.

... За повече информация

В отговор на запитвания от граждани БДЧР предоставя информация за мониторинга на крайбрежните морски води

Във връзка с получени множество запитвания от граждани, свързани с качеството на крайбрежните морски води, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) информира, че пробонабиранията се извършват в шест пункта, разположени в Северното Черноморие, а именно: три брегови пункта в района на Калиакра бряг, Шабла бряг, Дуранкулак бряг и три пункта в крайбрежни морски води на около 1km от Калиакра, Шабла и Дуранкулак. БДЧР изследва метали, нефтопродукти, радионуклиди, пестициди и др., като получените резултати се сравняват с норми, изведени за морската екосистема. Тези норми не са свързани с определяне на риск за човека.

Изрично уточняваме, че изследваните от БДЧР показатели следва ясно да се разграничат от показателите, които имат отношение към човешкото здраве, пригодността и състоянието на водите за къпане, каквито са  микробиологичните показатели – Ешерихия коли (E. coli), чревни ентерококи и др. Микробиологичните показатели в морски води се изследват с определена честота от регионалните здравни инспекции към Министерство на здравеопазването.

Към настоящия момент БДЧР не извършва пробонабиране на морски води в района на Варна и Бургас поради специфичния характер на морските течения пред българския бряг и конкретната хидродинамична и хидрометеорологична обстановка. В случай на необходимост към изпълнявания мониторинг ще бъдат включени допълнителни пунктове по целесъобразност.

Резултатите от изпитваните проби се изпращат до компетентните институции и се обявяват своевременно на обществеността чрез интернет-страниците на БДЧР и МОСВ.

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Варна взеха проби от морските води по сигнал за умряла риба

На 27 юни в РИОСВ-Варна постъпиха няколко сигнала от граждани за умряла риба на брега и в морската вода в района на къмпинг „Свети Георги“, местност „Иканталъка“, между гр. Каварна и гр. Балчик. Експерти от екоинспекцията организираха незабавна съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна.

При проверката е извършен обход по протежението на плаж „Иканталъка II“, включително на плажа при къмпинг „Св. Георги“ и плаж „Херос“, в землището на с. Топола. Установено е струпване на мъртви рибни екземпляри от видовете попче, морска мишка, малки пясъчни рачета и други. Същите са с размери около 3-4 см. Във водата се наблюдава както умряла, така и жива риба.

От РИОСВ-Варна не са установени брегови източници на замърсяване или опалесценция по повърхността на морската вода, която е бистра с наличие на водорасли без неприятен мирис.

По заявка на БДЧР са взети водни проби от два пункта – плаж „Иканталъка II“ при къмпинг „Св. Георги“ и от плаж „Тузлата“. Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на анализите на водните проби. По информация на сигналоподателя, както и спасители присъстващи на плажа, налице е рязко понижение на температурата на морската вода.

28.06.2023 г.

страница 7 от 227

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>