Басейнова дирекция Черноморски район

Актуални новини 


 

Експерти от РИОСВ – Варна и БДЧР ще почистят плаж „Романтика“

 

На 3 април РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ организират почистване на плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“. Почистването ще започне в 10,30 ч. Инициативата е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“.

31.03.2023 г.

... За повече информация

"Почистен е и плаж "Романтика" в рамките на инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването"

Служители от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“. Акцията е част от инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването".

Целта на кампанията е чрез личния пример на  хората, отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда, да се насочи вниманието на обществото към сериозните последици от човешката дейност.

03.04.2023 г.

... За повече информация

Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от ЗВ е до 31 януари, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2023 година

Важно!!!   Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от Закона за водите е до 31 януари 2023 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2022 г.
11.01.2023 г.

... За повече информация

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА - ПРОЕКТ ПУРН

Басейнова дирекция ”Черноморски район“ обявява за консултации с обществеността и заинтересованите страни проект на План за управление на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022 – 2027 г. Проектът на плана е публикуван на 15 декември 2022 г. тук. Срокът за консултации и представяне на писмени становища и коментари е 10 септември 2023 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ - Шумен провериха сигнал за замърсяване от отпадъчни води

 

            Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ - Шумен и служители на Регионалната лаборатория (РЛ) - Шумен към ИАОС извършиха проверка по сигнал за изтичане на фекални води в имот, общинска собственост. Имотът, представляващ пасище, е в непосредствена близост до водоизточник, дълбок сондаж ДС „Мадара“, разположен в имот с идентификатор № 46053.43.192 по КККР на село Мадара и снабдяващ селото с питейна вода. За водоизточника е учредена и приета СОЗ със Заповед №59/16.08.2012 г. на Директора на БДЧР.

16.12.2022 г.

... За повече информация

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда – Шумен извършиха проверка по сигнал за умряла риба в язовир Фисека

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Шумен извършиха проверка по сигнал за умряла риба в язовир Фисека, с. Буховци, общ. Търговище.

10.11.2022г.

... За повече информация

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Шумен и извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Крива река

 signal

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ-Шумен  и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха сигнал за замърсяване на р. Крива река от дейността на млекопреработвателно предприятие. При извършената извънредна проверка на предприятието, намиращо се в с. Крива река, общ. Никола Козлево, е установено отвеждане на отпадъчни води с белезникавo oцветяване.

07.11.2022 г.

... За повече информация

БДЧР напомня, че срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022г.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. имат възможност да подадат заявление в БДЧР за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра, съгласно изискванията на Закона за водите. Заявлението (попълнено, подписано и сканирано) може да бъде изпратено и на електронната поща на дирекцията: bdvarna@bsbd.bg.

 

20.10.2022 г.


... За повече информация

Проверки за осигуряване на проводимост на речни легла

Във връзка с очакваните есенни валежи за предотвратяване на локални поройни наводнения, които биха довели до аварийни ситуации, в резултат на скъсани диги или нарушена цялост на укрепителни съоръжения и на участъци с установена нарушена проводимост, БДЧР предприе следните мерки:

Планирани са дейности по изпълнение на заповед на директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, за извършване на проверки на място на дадени предписания от страна на БДЧР за поддържане на проводимостта на речните легла, чиито срокове са изтекли.

  В момента се извършват проверки с междуведомствени комисии на Областните управители за осигуряване на проводимостта на речните легла, преминаващи извън регулационните граници на населените места. Издават се нови предписания за установени проблемни участъци по тях в териториалния обхват на БДЧР или се предприемат административно-наказателни действия при установяване на стари неизпълнени предписания.

Всички участъци с нарушена проводимост, с издадени предписания, се планират за извършване на проверки на място от експерти на БДЧР с цел предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, които могат да бъдат нанесени от природните наводнения.

26.09.2022 г.

БДЧР провери сигнали за умряла риба в язовир Мандра

21.09.2022 г.

 Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Бургас днес извършиха  проверка във връзка с публикации в електронни медии за  умряла риба в язовир „Мандра“.

... За повече информация

страница 7 от 116

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>