Басейнова дирекция Черноморски район

Непотърсени писма

ДО ГОСПОДИН ДИРОН РЪСОВСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕЗЕРО ВАРНА“ ООД
Относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - ТУК.
Публикувано на 09.05.2024

ДО ГОСПОДИН ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА ПА „ИВ-МЕС“ ЕООД
ГОСПОЖА СТЕЛА СТОЙНЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „МЕГ 2016“ ЕАД
Относно: Разрешително №2374 0024/21.10.2008 г., продължено с Решение №1423/11.08.2014 г., продължено и изменено с Решение №151/15.12.2020г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води (А2) - ТУК.
Публикувано на 26.04.2024

ДО ГОСПОДИН ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА ПА „ИВ-МЕС“ ЕООД
ГОСПОЖА СТЕЛА СТОЙНЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „МЕГ 2016“ ЕАД
КОПИЕ ДО ГОСПОЖА СТЕЛА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ШУМЕН

Относно: Разрешително №2374 0024/21.10.2008 г., продължено с Решение №1423/11.08.2014 г., продължено и изменено с Решение №151/15.12.2020?., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води (А1) - ТУК.
Публикувано на 25.04.2024

ДО ГОСПОДИН БОРИС ГЮНЕЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „БИИЧ РЕВЮ“ ООД
Относно: Предприемане на мерки, с които морски плаж “Обзор - мотела” ще бъде приведен в състояние, подходящо за посрещане на зимния сезон и съпътсващите климатични условия и метеорологични явления - ТУК.
Публикувано на 05.04.2024

ДО ГОСПОДИН ИВАН КЮМЮРДЖИЙСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „РАДОН“ ЕООД
НА ВНИМАНИЕТО ГОСПОДИН АЛЕКСАНДЪР ТРЪПЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „АЛЕКС ШИПС“ ЕООД
Относно: Укрепване на бреговата ивица, подложена на морска абразия на плаж „Минерален басейн - Север“ - ТУК.
Публикувано на 25.03.2024

ДО ГОСПОЖА ГЮЛСЮМ ЯКУБ
УПРАВИТЕЛ НА „МЕДЖИК ЛАЙФ“ ООД
Относно: Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - ТУК.
Публикувано на 22.03.2024

ДО ГОСПОДИН СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Относно: Ваше писмо с наш вх. №26-00-9294 от 25.01.2024 г. с молба за съгласуване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ X-269 – за бензиностанция, газостанция, офиси, обществено обслужване, производствено - складови дейности и площадка за третиране на отпадъци, кв. 39 по плана на ЗПЗ – Варна, землище с. Тополи, община Варна (ПИ №72709.516.1031) - ТУК.
Публикувано на 21.03.2024

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЛУ СЪМЪР“ ЕООД
Относно: Предприемане на мерки с които морски плаж “Равда централен” ще бъде приведен в състояние, подходящо за посрещане на зимния сезон - ТУК.
Публикувано на 13.03.2024

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БУЛСЕВЪН“ ЕООД
Относно: Необходимост от предприемане на мерки за предпазване на пясъчното покритие  на морски плаж „КРАЙМОРИЕ“ - ТУК.
Публикувано на 13.03.2024

ДО ГОСПОДИН БОРИС ГЮНЕЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „БИИЧ РЕВЮ“ ООД
Относно: Предприемане на мерки с които морски плаж “Обзор - мотела” ще бъде приведен в състояние, подходящо за посрещане на зимния сезон - ТУК.
Публикувано на 13.03.2024

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЮГ РЕЛАКС“ ЕООД
Относно: Предприемане на мерки с които морски плаж “Младост ММЦ” ще бъде приведен в състояние, подходящо за посрещане на зимния сезон - ТУК.
Публикувано на 13.03.2024

ДО ГОСПОДИН ФИЛИП ВОДЕНИЧАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЛУ СЪМЪР“ ЕООД
Относно: Предприемане на мерки с които морски плаж “Свети влас-запад” ще бъде приведен в състояние, подходящо за посрещане на зимния сезон - ТУК.
Публикувано на 12.03.2024

ДО ГОСПОДИН МАРТИН ВАСИЛЕВ
УЛ. „ПЕРЕЛИК“ № 2, КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“
8000 ГР. БУРГАС
ЕЛ. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ekip5ltd@gmail.com  

Относно: Доставка и монтаж на ново енергоспестяващо оборудване, което ще допринесе за по-ефикасното използване на ресурси, част от процеса на производство на "Екип 5" ООД по Програма INTERREG VI-А IPA- България –Турция 2021-2027 г. - ТУК.
Публикувано на 12.03.2024

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГОМОВ
УПРАВИТЕЛ НА „МЕСЕМБРИЯ АМГ“ ООД
Относно: Уведомление за хидрогеоложко проучване - ТУК.
Публикувано на 01.03.2024

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВАЛТО ТРЕЙД“ ЕООД
Относно: Необходимост от предприемане на мерки, предпазваща пясъчната ивица на морски плаж „Делфин“, общ. Несебър, обл. Бургас... В Басейнова дирекция „Черноморски район“, с вх. №26-00-7533(А4)/19.12.2023г., е постъпило уведомление от „ВАЛТО ТРЕЙД“ ЕООД,... След преглед на представената информация, Ви информирам, че дейността по опазване на целостта на пясъчната ивица на морски плаж „Делфин“, община Несебър, може да бъде осъществена при спазване на следните забрани и ограничения:... - ТУК.
Публикувано на 26.01.2024

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВАЛТО ТРЕЙД“ ЕООД
Относно: Необходимост от предприемане на мерки, предпазваща пясъчната ивица на морски плаж „Делфин“, общ. Несебър, обл. Бургас... - ТУК.
Публикувано на 26.01.2024

ДО ГОСПОДИН ДИМО БОДУРОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ШУМЕН
КОПИЕ ДО ГОСПОДИН ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ОСВ
Относно: Резултати от анализ на водни проби, по сигнал вх. №26-00-5273(А9)/08.11.2021г. от Красимир Минев в медийното пространство... - ТУК.
Публикувано на 17.01.2024

ДО ГОСПОДИН ФИДОСИ АНГЕЛОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение... - ТУК.
Публикувано на 17.01.2024

ДО ГОСПОЖА ВАСЯ ПАВЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА „РВК 1“ ЕООД
Относно: Необходимост от предприемане на мерки за предпазване на пясъчното покритие  на морски плаж „СЛЪНЧЕВ БРЯГ- ЦЕНТРАЛЕН“, общ. Несебър, обл. Бургас... - ТУК.
Публикувано на 02.01.2024