Басейнова дирекция Черноморски район

Нормативна уредба

I.СТРАТЕГИИ

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България


IІ.ЗАКОНИ

Закон за водите

Закон за опазване на околната среда


IІІ.ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети


ІV.НАРЕДБИ

Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)

Наредба 1  за мониторинг на водите (изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016 г.)

Наредба 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ бр.27/11.03.2008 г.)

Наредба 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (доп. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г., изм. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г.)

Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ бр.88/2000 г.)

Наредба Н-3 за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите (03.01.2012 г.)

Наредба 4 за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (обн. ДВ бр.88/2000 г.)

Наредба Н-4  за характеризиране на повърхностните води (23.09.2014 г.)

Наредба 5  за управление качеството на водите за къпане (изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г.)

Наредба 6  за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ бр.97/ 28.11.2000 г.)

Наредба 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн., ДВ бр.98/1.12.2000 г.)

Наредба 8 за качеството на крайбрежните морски води (обн., ДВ бр.10/2.02.2001 г.)

Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г. )

Наредба 11  за качеството на водите за къпане (обн., ДВ бр.66/27.07.2001 г.)

Наредба 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012 г.)

Наредба 13 за характеризиране на повърхностните води (в сила от 05.03.2013 г.)

Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (обн., ДВ бр.17/2.03.2004 г.)

Наредба 18  за качеството на водите за напояване на земеделските култури (обн., ДВ бр.43/9.06.2009 г.)

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн., ДВ бр.112/23.12.2004 г.)

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (обн., ДВ бр.88/9.11.2010 г.)

Наредба за опазване на околната среда в морските води (Обн. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)

Наредба за ползване на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Постановление 273 за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки (Обн., ДВ бр.94/ 30.11.2010 г.)

V.ЗАПОВЕДИ

Заповед № РД-850/22.12.2015 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване -  язовир "Тича" в землището на с. Виница, община Върбица, област Шумен    

Заповед за утвърдени експлоатационни ресурси на район "Североизточна България"
Заповеди за определяне на санитарно-охранителните зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води

Заповед РД-726 от 30.10.2009 г. относно изземване на наносни отложения

VI.ДРУГИ

Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, Приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.

Последна актуализация към 09 февруари 2017 год.