Басейнова дирекция Черноморски район

Проекти

Проект SCience and Information towards Regional ENvironmental Action for the Black Sea -SCIRENA- Black Seа

Проектът е финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., приоритетна ос „Морски води“, код BGENVIRONMENT-2.004.


Проект № BG16M1OP002-1.017-0001  ПУРБ 2022-2027

Дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите е одобрена като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.017 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.“ за проект № BG16M1OP002-1.017-0001 „ПУРБ 2022-2027 г.“ Партньори по проекта са и четирите басейнови дирекции в България. 


Проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01 „ПУРН - втори цикъл 2022-2027“

Дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите е одобрена като бенефициент за получаване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“ за проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01 „ПУРН - втори цикъл 2022-2027“.


Проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона
(Integrated informational system in support of coastal zone management – IISSCZM)“

Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.01: ”Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.


Проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“

Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.


 Проект „Подобрен мониторинг на морските води (IMAMO)“

Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.


Проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)”

Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.03: ”Увеличен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус на морските и вътрешните води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.


Проект „Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България – разработване на Програми от мерки съгласно чл. 13“

Проектът е финансиран чрез Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и източна Европа, Кавказ, и Централна Азия (Advisory Assistance Programme, AAP) и координиран от Германската Федерална агенция по околна среда (German Federal Environment Agency (UBA) към Германското Федерално министерство на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност.


Проект „Техническа и административна подкрепа за прилагането на РДМС в България и Румъния - фаза 2“ 

Цел: да подпомогне сътрудничеството между двете страни при прилагането на чл. 11 от Морската стратегия за опазване на околната среда в морски води.
Основни дейности:

  • изготвяне на координирани програми за мониторинг, чрез изграждане на информационна основа за съгласувано и съпоставимо прилагане на директивата;
  • провеждане на работни срещи за укрепване на техническите и административни възможности на двете държави и насърчаване на координация в рамките на морски регион Черно море.

Проектът стартира на 17.12.2013 г. и е с продължителност от една година.

Като компетентен орган по прилагане на Морската стратегия в България, Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна е основен бенефициент по проекта.


Проект: „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”

Конкретен Бенефициент: Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район
Стойност: 2 567 400,47 лв.
Европейско съфинансиране, чрез Кохезионния фонд: 2 053 920,38 лв.
Национално съфинансиране: 513 480,09 лв.

Срок за изпълнение на дейностите: 31.03.2015 г.
Проект „ Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, е одобрен за финансиране по процедура № BG161PO005/12/1.20/02/29 “„Разработване на планове за управление на риска от наводнения” по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
Общата цел на проекта е допринасяне за правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда и в частност прилагане на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения. Устойчиво използване на водите и водните ресурси с оглед намаляване на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. 
Специфичните цели са изготвяне на първоначална оценка на риска от наводнения, карти на районите в риск и под заплаха и разработване на планове за управление на риска от наводнения.
Основни дейности:

  •     Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво.
  •     Подготовка на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения.
  •     Подготовка на планове за управление на риска от наводнения.
  •     Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни.
  •     Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.

Очаквани резултати: Разработения проект на План за управление на риска от наводнения ще се съгласува със заинтересованите страни и широката общественост, чрез обществени консултации и координира за международните речни басейни. Заложените мерки в него, ще допълнят Плана за управление на речните басейни и ще допринесат за изготвяне и реализация на планове, програми и стратегии на регионално и местно ниво.
За контакти: инж.Десислава Консулова, тел.052/687 435, факс 052/631 448 и e-mail: bsbd_purn@bsbd.org; bdvarna@bsbd.org


  Басейнова дирекция "Черноморски район" доказва компетенциите си в устойчивото управление на водните ресурси. Дирекцията е с   висока обществена значимост за администрациите, бизнеса и неправителствените организации. Тя е търсен партньор в международни проекти.

Справка за приключили и текущи проекти - тук.


Резултати по Фламандски проект "Разработване на програма от мерки за водни тела в риск: Варненски и Бургаски заливи" - състояние по макробезгръбначна фауна

Резултати по Фламандски проект "Разработване на програма от мерки за водни тела в риск: Варненски и Бургаски заливи" - състояние по макроводорасли и висши растения


Проект по ФАР ТГС „Интегрирано управление на трансграничните подземни води между България и Румъния в Добруджа/Доброгея и интеркалибрация на крайбрежните води”

Подпомага трансгранична хармонизация в областта на водите, съгласно международни ангажименти и споразумения. В началото на 2011 год. беше проведена поредната среща в гр. Русе във връзка с продължаване на дейностите по обмен на данни - Протокол от срещата провела се на 18 май 2011


 

 


 

Проект CeNoBS продължава активно своите дейности и през 2020 г.

Проект „CeNoBS – се реализира  в подкрепа за изпълнението на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална мониторингова система за китоподобни (D1) и шум (D11) за достигане на добро екологично състояние”, съфинансиран от Европейския съюз.

Проектът обединява 10 партньори от черноморските страни Румъния, България, Украйна и Турция (НПО Mare Nostrum, Министерство на водите и горите и Национален институт за морски изследвания и развитие на Румъния; Зелени Балкани, Институт по Океанология - БАН и Басейнова Дирекция „Черноморски район“, България; Украински Научен център за екология на морето; ТУДАВ и Черноморски технически университет, Турция) и Секретариата на споразумението за опазване на китоподобните в Черно и Средиземно море и прилежащата Атлантическа зона (ACCOBAMS).

Проектът и дейностите по него целят да подпомогнат изпълнението на втората фаза по прилагането на РДМС. Сред основните цели на проекта е попълване на оскъдните данни за разпространението и числеността на популациите на китоподобните бозайници в Черно море, въздействието на приулова (случайния улов в риболовни уреди) върху тези защитени видове и да обогатят националния и трансграничен опит за прилагане на ефективен мониторинг на шумовото въздействие. Крайните резултати ще подпомогнат компетентните органи за прилагането на РДМС в България и Румъния, както и ще популяризират целите на директивата в съседни страни, които не са членки на ЕС, с което да се подобри координацията между страните в  Черноморския регион и хармонизация на методите за мониторинг.

От месец юни 2020 г. всички събития и новини са налични на интернет страница на проекта: www.cenobs.eu

15.06.2020 г.

страница 1 от 1

    1