Басейнова дирекция Черноморски район

Актуални новини

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 г. тук
Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 г. тук
Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 - тук

План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 - 2027 г.          

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му, приет с Решение №944/29.12.2023 г. на Министерски съвет. 


 

Готови са резултатите от изследването на морските води в района на Кранево

По повод аварията със заустващия колектор на ПСОВ Албена, на 21.06.2024 г. са извършени извънредни пробонабирания  - две от р. Батова (преди и след установената втора авария) и едно от крайбрежните морски води срещу мястото на вливането на реката.

Измереният на място в реката разтворен кислород и в двата пункта е леко понижен. Резултатите за р. Батова по останалите показатели, изследвани от Регионалната лаборатория-Варна към ИАОС, съответстват на нормите за добро/отлично състояние.

Измереният на място в морските води разтворен кислород е леко понижен. Останалите данни за морските води показват умерено състояние.

С цел проследяване на състоянието на водите в района, на 22.06.2024 г. е извършено повторно пробовземане от крайбрежните морски води от две места - в близост до бар „Казабланка“ и южно от него, в района на с. Кранево. Измереният на място разтворен кислород и в двата пункта е леко понижен. Резултатите от изследване на останалите показатели потвърждават констатираното на 21.06. умерено състояние на морските води.

Очакват се данните за биологична потребност от кислород (БПК5).

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще продължи да проследява качеството на морските води в района, до отстраняване на аварията.

24.06.2024 г.

... За повече информация

Резултати от изследване на морските води в района на Шокъровия канал

Резултатите от изследването на пробите, взети на 7 юни от морските води в района на Шокъров канал, показват превишение на нормите по показатели азот амониев нитритен и нитратен. Стойностите за показателите БПК5 и ортофосфати като фосфор съответстват на добро състояние.
Във връзка с техническа грешка в протокола от изследване на пробите, установена на 17.06.2024 г., се констатира превишение на нормите и по показател ортофосфати като фосфор.
Данните могат да се обвържат с извод за нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни води в Шокъров канал и деретата от водосбора му. Те ще бъдат предоставени на РИОСВ – Варна за предприемане на последващи мерки съгласно екологичното законодателство.
Проверката за нерегламентирани зауствания беше извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите по време на съвместната проверка за чистотата на морските води в началото на летния сезон, в която се включиха и министрите на туризма и на здравеопазването.

17.06.2024 г.

Инициативи по повод Световния ден на околната среда

Тази година Световният ден на околната среда 5 юни - най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”

В деня на околната среда министърът на околната среда инж. Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ инж. Явор Димитров и експерти от дирекцията участваха в събитие, организирано от президентската институция съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Община Балчик, което се проведе в Университетската ботаническа градина в Балчик.

В рамките на кампанията експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна посетиха ДГ „Славейче“ и ЧДГ „Мечтатели“ в гр. Варна.

Децата отбелязаха празника с игри, песни и стихчета. Малчуганите участваха в състезание и показаха как рециклират стъклени, пластмасови, и хартиени отпадъци като използват контейнерите за разделно събиране.

Учениците от ОУ “Васил Друмев“ посетиха Басейнова дирекция „Черноморски район“. Те се включиха активно в беседа, споделиха знания и показаха отговорно отношение, и високо екологично съзнание.

14.06.2024 г.

... За повече информация

Резултати от изследване на морски води от залив „Болата“ и к.к. „Шкорпиловци“

Резултатите от изследването на пробите на морските води, взети на 6 юни от залив Болата и курортен комплекс Шкорпиловци, не показват замърсяване. Данните потвърдиха обявеното през миналата седмица от министъра на околната среда и водите Петър Димитров добро състояние на крайбрежните морски води.

Пробовземането беше извършено в началото на летния сезон по време на съвместна проверка на БДЧР, РИОСВ и РЗИ във Варна, в която се включиха министрите на околната среда и водите Петър Димитров, на туризма Евтим Милошев и на здравеопазването д-р Галя Кондева.

Изследвани са показателите азот амониев, нитратен, нитритен и БПК5 (биологична потребност от кислород), резултатите за които съответстват на нормите за добро или отлично състояние на водите. Бяха извършени над 13 съвместни проверки на БДЧР с РИОСВ-Варна по Северното крайбрежие за нерегламентирани зауствания в Черно море.

Последното пробовземане, свързано с мониторинга на морските води във връзка с военните действия на територията на Украйна, е извършено на 28.05.2024 г. от пунктове Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Резултатите не показват замърсяване в района.

07.06.2024 г.

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 г.

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 г. тук

07.06.2024 г.

Министърът на околната среда и водите – инж. Петър Димитров, Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров, Директорът на РИОСВ-Варна и РЗИ-Варна участваха в пробонабиране от морски води в района на Шокъров канал

   

Министърът на околната среда и водите – инж. Петър Димитров, Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров  участваха в пробонабиране с Регионалната лаборатория-Варна към ИАОС от морски води в района на Шокъровия канал. Експресните замервания на място показаха отклонения от стандартите за качество на крайбрежни морски води.

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и РИОСВ – Варна продължават извършването на проверки за незаконни зауствания на отпадъчни води по Черноморското крайбрежие, включително по протежението на Шокъровия канал, по плажната ивица в района. Резултатите от изследванията се очакват до няколко дни и ще бъдат оповестени на официалната интернет страница на БДЧР.

07.06.2024 г.

... За повече информация

Министърът на околната среда и водите – инж. Петър Димитров, Министърът на здравеопазването, Министърът на туризма и Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров участваха в пробонабиране от морски води в района на к.к. „Шкорпиловци“

Във връзка с началото на летния туристически сезон, експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, Регионалната лаборатория-Варна към ИАОС и РИОСВ – Варна извършиха проверка за незаконни зауствания на отпадъчни води и чистотата на морските води в района на плаж „Болата“, общ. Каварна и к.к. „Шкорпиловци“, общ. Долни Чифлик. Министрите участваха в пробонабиране от морски води в района на к.к. „Шкорпиловци“, извършено от лабораториите към ИАОС и РЗИ-Варна.

Резултатите от изследванията се очакват до няколко дни и ще бъдат оповестени на официалната интернет страница на БДЧР.

 

06.06.2024 г.

53 проекта са класирани от Първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

53 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 53, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 15 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 25 проекта.

Повече информация за конкурса и mроектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите тук

03.06.2024 г.

Публични консултации на Проекта на Плана за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027

В рамките на обществените обсъждания на Проекта на ПУРБ 2022-2027 БДЧР проведе три срещи на басейново ниво в периода 27-29 май 2024г.

Срещите се проведоха във Варна, Шумен и Бургас, съобразно относимите речни басейни.

Инж. Явор Димитров - Директор на БДЧР приветства участниците като акцентира върху важната роля и активното участие на местната власт и широката общественост в  процеса на актуализиране и последващото прилагане на Плана за управление на речните басейни.

БДЧР представи напредъка, свързан с разработването на Плана, вкл. преодолените пропуски и слабости от действащия план, подобрените методики, подходи и оценка на състоянието, степента на постигане на екологичните цели, насочените към тях мерки.  

Участниците във всички проведени срещи потвърдиха постигнатия напредък по преодоляване на пропуските във Втория план. Бяха дискутирани Програмата от мерки, както и други предизвикателства пред институциите, свързани с изпълнение на законовите им задължения.

Присъстващите бяха приканени да изпратят своите становища, мнения и препоръки по проекта на ПУРБ, вкл. Програмата от мерки до 30.09.2024 г.

Информация за представените презентации и участниците е налична тук.

30.05.2024 г.

БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“


Басейнова дирекция „Черноморски район“  и  РИОСВ – Варна  отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ с няколко инициативи.Експерти от двете институции изнесоха презентации пред ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и  Второ СУ “Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна. Децата отговаряха  на въпроси за защитените растителни и животински видове и бяха наградени за своите знания.

През 2024 г. се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз, която включва над 27 000 защитени зони, чрез управлението на които се постига опазването на уникалното европейско природно наследство.

Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000“- 21 май 2024 г. е доказателство за добрия диалог с обществеността и желанието за съгласуваност и споделяне на политиките, свързвани с опазването на биологичното разнообразие.

21.05.2024 г.


страница 1 от 118

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>