Басейнова дирекция Черноморски район

Предварителна оценка на риска от наводнения

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ


В изпълнение на чл.4 от Директива  2007/60/ЕС относно оценка и управление на риска от наводнения и чл.146а, ал.1 от Закона за водите се извършва Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН).

ПОРН се изготвя по Методика по чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите.

  •   Методика по чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите - тук
  •   Събиране на информация за изготвяне на Предварителната оценка на риска от наводнения  - тук
  •  Топографски карти на общините в Черноморски басейнов район:

AксаковоAврен, Aйтос, Балчик,Белослав,Болярово, Бурга (север),Бургас(юг), БялаЦарево(север)Царево(юг), Дългопол(изток)Дългопол (запад), Девня, Добрич, Долни Чифлик(изток)Долни Чифлик(запад)Генерал ТошевоХитрино, Kамено (север), Kaмено (юг) , Kaолиново , Kарнобат, Kаспичан , KаварнаKотел(север)Kотел (юг)Лозница, Mалко Търново(център)Mалко Търново (изток)Mалко Търново(запад)Несебър (север)Несебър (юг)Никола Козлево, Нови ПазарOмуртагПоморие (север)Поморие(юг)Приморско(изток)Приморско(запад)ПровадияРуен (изток)Руен(запад)Шабла, Шумен (север)Шумен(юг)Сливен(изток)Сливен(запад), Смядово, Созопол(изток) , Созопол(запад)Средец(север)Средец(юг)Стралджа, Сунгурларе(изток), Сунгурларе(запад)Суворово, Tърговище(север)Tърговище(юг) , Върбица(север)Върбица(юг), ВарнаВелики Преслав, ВенецВетрино, Вълчи дол

 

За изготвяне на ПОРН БДЧР е подпомогната от външен изпълнител, чрез обществена поръчка финансирана по проект DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”.


ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ в Черноморски район за басейново управление на водите /07.08.2012г./ - тук 

Карти и Приложения  

Специализиран ГИС сайт за резултатите от ПУРН  

 


 

РАЙОНИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЧИТА ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ ИЛИ ВЕРОЯТНОСТ ЗА ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

В изпълнение на изискванията на чл. 5 от Директивата и чл. 146г, ал. 1 от Закона за водите, Директора на БДЧР определя райони, за които се счита че съществува значителен потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Определянето на РЗПРН се извършва на база на резултатите от предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) по „Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН”, утвърдени от Министъра на Околната среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от Закона за водите.

 

За изготвяне на РЗПРН БДЧР е подпомогната от външен изпълнител, чрез обществена поръчка финансирана по проект DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”.


РЗПРН са определени със Заповед на Директора на БДЧР - тук , с приложения: обща карта и списък на РЗПРН, в които влизат местоположения оценени с “висок” и “среден” риск -  тук

Министърът на околната среда и водите утвърди РЗПРН със заповед  - тук

Карти на РЗПРН (в WinRAR archive):

Рака Камчия - тук

Река Провадийска - тук 

Северно-Бургаски реки - тук

Южно-Бургаски реки - тук

Мандренски реки - тук

Морски райони - тук

 

Обяснителна записка за определяне на Районите със значителен потенциален риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите - тук.

 

 Следващ етап на Директивата е съставяне на карти на районите под заплаха и карти на районите в риск от наводнения в обхвата на Черноморския район за басейново управление на водите - тук. В рамките на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) ще се планират мерки за снижаване на този риск.

 


 Информиране на обществеността за Предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморския басейнов район -  тук 

Провеждане на срещи-консултации със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане на Проектът на Предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморския басейнов район:

09 декември 2012 год.

На 09.12.2012 г. се проведе срещата в гр. Варна с фокус върху целия териториален обхват на Черноморски басейнов район. Срещата бе адресирана главно към представители на специализирани служби и институции. Участие взеха представители на ОУ “ПБЗН”, НИМХ, Институт по океанология, Напоителни системи, ВиК и РИОСВ, “Енерджи поинт” ЕООД, гр. София (фирмата-изпълнител на поръчка “Подпомагане на БДЧР за извършване на ПрОРН”).

ПРЕЗЕНТАЦИИ – тук

 

08 декември 2012 год.

На 08.12.2012 г. се проведе срещата в гр. Бургас. Присъстваха представители на общини, областни администрации и сдружения за напояване на територията на съответния речен басейн, експерти от БДЧР, журналисти и др. заинтересовани страни. Показани и обсъдени бяха резултатите за проектни единици “XIII. Севернобургаски реки” (обхващаща 8 общини), “XIV. Мандренски реки” (обхващаща 6 общини) и “XV. Южнобургаски реки, Река Велека и Резовска” (обхващаща 4 общини).

ПРЕЗЕНТАЦИИ – Южнобурсгаски рекиМандренски реки, Провадийска река

 

07 декември 2012 год.

На 07.12.2012 г. се проведе срещата в гр. Варна. Присъстваха представители на общини, областни администрации и сдружения за напояване на територията на съответния речен басейн, експерти от БДЧР, журналисти и др. заинтересовани страни. Показани и обсъдени бяха резултатите за проектна единица “XII. Река Камчия” (обхващаща 17 общини).

ПРЕЗЕНТАЦИИ – тук

 

07 декември 2012 год.

На 07.12.2012 г. се проведе срещата в гр. Варна. Присъстваха представители на общини, областни администрации и сдружения за напояване на територията на съответния речен басейн, експерти от БДЧР, журналисти и др. заинтересовани страни. Показани и обсъдени бяха резултатите за проектни единици “X. Черноморски Добружански реки” (обхващаща 7 общини) и “XI. Река Провадийска и Девненска” (обхващащ 16 общини). 

ПРЕЗЕНТАЦИИ – Добруджански реки, река Камчия

 

Проектът на Предварителната оценка на риска от наводнения и приложенията към него е публикуван за мнения и коментари на интернет страницата на дирекцията, раздел ПУРН, Предварителна оценка. Документацията на хартиен носител е достъпна всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в сградата на БДЧР на адрес: гр.Варна, ул. “Александър Дякович” №33, стая №5.  

 

Оценката се извършва въз основа на налична и лесно достъпна информация и включва изготвяне на карти на районите на речните басейни, описание на възникнали в миналото наводнения със значителни неблагоприятни последици върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство, стопанската дейност и оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи наводнения. На нейна база се определят райони, за които съществува или има вероятност за значителен потенциален риск от наводнения.

За контакти: тел. 052/ 687 432,  факс: 052/ 631-448, ел.поща: bsbd_purn@bsbd.org

 

ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция - Варна