Басейнова дирекция Черноморски район

Екологична oценка

Документация по екологична оценка на Морската стратегия и програмата от мерки на Р България, 2016-2021г. след проведени консултации:

   Доклад за екологичната оценка на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България, 2016-2021 г. след консултации тукприложениe_1приложениe_2приложениe_3.

    Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България, 2016-2021 г. след консултации тук, приложениe_1.

    Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България, 2016-2021 г. след консултации тук, приложения

   Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРБ тукрегистър на постъпили становища тук

Становище № 8-3/2016 на Министерство на околната среда и водите по екологична оценка за съгласуване на проект  на  Морска стратегия на Република България и Програма от мерки с период на действие 2016-2021 г. тук.

Обобщена справка съгласно чл. 29 ал.1 от НУРИЕОПП за екологична оценка на Морска стратегия и Програма от мерки на Р България 2016-2021 г.  тук.

Първи Доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Морската стратегия на Република България 2016 – 2021 г. тук.

Втори Доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Морската стратегия на Република България 2016 – 2021 г. тук

Трети Доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Морската стратегия на Република България 2016 – 2021 г. тук

 Морска стратегия Р България 2016-2021 г. 


   Съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 09.12.2016 г., от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“  се проведе oбществено обсъждане на Доклада за екологична оценка и приложенията към него, Доклада за оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия на Р България и програмата от мерки към нея с период на действие  2016-2021 г. с целите и предмета на защитените зони и защитените територии.

    Докладите по Екологична оценка и Оценка на съвместимост са изготвени от екип от независими експерти от ОБЕДИНЕНИЕ “ЕКООЦЕНКИ 2015” и са в съответствие с изискванията на екологичното законодателство. 

   Материалите и резултатите от срещата, както и списък на присъстващите могат да бъдат свалени от линковете по-долу:
презентация - „Екологична оценка на проект „морска стратегия и програма от мерки“
презентация - "Оценка за съвместимост на “Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море /Морска стратегия/ на Република България“ с целите и предмета на защитените зони”.
протокол от общественото обсъждане
присъствен списък

снимки от събитието

 
   

 


Съобщение до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации за Екологична оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България, 

съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България и приложения към нея, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на Морската стратегия и програмата от мерки върху предмета и целите на защитените зони, попадащи в нейния обхват, които се представят за обществени консултации.

   Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.

   Доклад за екологичната оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България можете да намерите тукприложениe_1приложениe_2приложениe_3.

   Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България можете да намерите тукприложениe_1.

   Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България можете да намерите тук приложения

   Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България е публикуван и на сайта на МОСВ - тук.

   Крайна дата за изразяване на становища: 08.12.2016 г. включително.
Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:
гр. Варна 9000, ул. „Панагюрище” № 17, по факс: 052/ 631 448 или по електронна поща: bdvarna@bsbd.org

   На 09.12.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район" гр. Варна, заседателна зала, ще бъде проведено обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка, Доклада за ОСВ и всички приложения към него и Морска стратегия и програмата от мерки на Р България.

Публикувано на: 08.11.2016 г.    


Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична

 

оценка на проект на Морската стратегия и

Програмата от мерки 2016-2021 г.

 

Изготвянето и изпълнението на Морската стратегия е във връзка с транспониране на изискванията на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС в българското законодателство и изпълнението на ангажиментите на България по чл. 1, т. 1 и 2 от РДМС.

Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (съгласно чл. 8 от РДМС), дефинициите за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС (съгласно чл. 9 РДМС) и набелязването на екологични цели и свързаните с тях индикатори (съгласно чл. 10 РДМС) представляват първата част от морската стратегия. Разработени са през 2012 г.

Информация може да намерите на следните линкове:

http://www.bsbd.org/bg/page_1722859.html (български език)

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/ (английски език)

 

Програмата за мониторинг (съгласно чл. 11 от РДМС) е втората част на морската стратегия и е разработена през 2014 г.

 

Информация може да намерите на следните линкове:

http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html (български език)

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/ (английски език)

 

Проектът на Програмата от мерки е разработен в съответствие с член 13 (1) от РДМС, съгласно който за всеки морски регион или подрегион държавите-членки следва да определят мерките, които трябва да се предприемат, за да се постигне или поддържа добро състояние на морската околната среда в съответствие с член 9 (1) от РДМС и чл. 12 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води приета с ПМС 273 от 23.11.2010 г.

Към момента проектът на програмата от мерки е в процес на обществени обсъждания, които ще продължат до 30.09.2016 г.

Информация може да намерите на следните линкове:

http://www.bsbd.org/bg/merki_13_rdms.html (български език)

http://www.bsbd.org/uk/MarineStrategy.html (английски език)

 

На основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), компетентен орган за процедурата по ЕО за Морската стратегия е Министърът на околната среда и водите, като същият е компетентен и за провеждането на процедурата по оценка на съвместимост (ОС). Морската стратегия и Програмата от мерки попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС като съгласно приложените списъци с мерки Стратегията очертава рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и 2 на ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Морската стратегия и Програмата от мерки подлежат на процедура по задължителна ЕО.  

За определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с премета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на Стратегията и Програмата от мерки върху защитените зони по критериите на чл. 16 от същата пред компетентния орган е представено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.


Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през различните фази на подготовка на Морската стратегия, Програмата от мерки  и екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересованите органи и засегнати трети лица.

Съгласно чл.19а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклада за Екологична оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки, което се предоставя за обществени обсъждания.

 

Пълният текст на  „Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Морска стратегия и програмата от мерки 2016-2021 г.“ може да видите тук.

 

Целева група: Всички заинтересовани страни

Дата на откриване: 22.06.2016 г.

Дата на приключване: 22.07.2016 г.