Басейнова дирекция Черноморски район

Архив до 2018 г.

15.12.2017г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Красимир Петков Донев – Земеделски производител, с адрес гр. Бургас, комплекс „Славейков” бл.64, вх.4, ет.1, ап.3, титуляр на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Потамишка, № 2112 0013 / 27.08.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 120 / 09.11.2017 година на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 2112 0013 / 27.08.2012 г., на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗВ.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна.

06.12.2017 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Янко Василев Костадинов – Управител на „Нефтопласт трейдинг“ ООД, ЕИК: 201710731 със седалище и адрес на управление: гр. Средец, общ. Средец, ул. „Спартак“, № 3
   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса за ползване на воден обект, река Средецка за заустване на пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на фабрика за производство на пластмасови изделия, в землището на гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас за период 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 30/2017/01.12.2017 г. за следното задължение:
Задължение за такса за правото на за ползване на воден обект, река Средецка за заустване на пречистени отпадъчни води, в размер на 131,76 лв. (сто тридесет и един лева и 76 стотинки), на основание § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за водите, изчислени съобразно чл. 5, т. 1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Тарифата за таксите за заустване в повърхностен воден обект за 47 342 куб.м водни количества за периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2016 г. до окончателното й плащане. 
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 30/2017/01.12.2017 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна. 

06.12.2017 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Янко Василев Костадинов – Управител на „Нефтопласт трейдинг“ ООД, ЕИК: 201710731, със седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Спартак“, № 3
   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса водовземане от подземни води, чрез водовземни съоръжения – СК-2 и СК-3, за промишлени цели за период 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 29/2017/01.12.2017 г. за следното задължение:
Задължение за такса за правото на ползване на подземни води от – СК-2 и СК-3, в размер на 521,36 лв. (петстотин двадесет и един лева и 36 стотинки), на основание § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за водите, изчислени съобразно чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., за ползването на води за промишлени цели и охлаждане за 33 663 куб.м ползвани водни количества за периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2016 г. до окончателното й плащане. 
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 29/2017/01.12.2017 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна. 

01.12.2017г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Иван Славов КировУправител на „СЕТЛАВИ“ ЕООД, ЕИК: 148144787, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, община Варна, област Варна, р-н „Приморски“, м-ст „Свети Никола“ № 602А, титуляр на Разрешително за полване на воден обект № 0236 0030/24.02.2010г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/, изменено с Решение № 967/05.09.2012г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 103/03.10.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 0236 0030/24.02.2010г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за водите.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

29.11.2017 г
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Юлиян Йосифов – Управител на ,,Юникс” ЕООД, ЕИК 148031483, със седалище и адрес на управление: с. Аврен, община Аврен, ул. “Ропотамо” № 7, титуляр на Разрешително за водовземане № 2152 0041/01.04.2008г., продължено с Решение №1269/20.01.2014г. от подземни води, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 116/03.11.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 2152 0041/01.04.2008г., на основание на основание чл.79, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

08.11.2017 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до госпожа Елма Любенова Георгиева - Пеева – Управител на ,,Кольо Фичето” ООД, ЕИК 812117777, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, общежитие „Строител“, ет. 1, титуляр на Разрешително за водовземане № 21530096/08.12.2011г. от подземни води, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 114/16.10.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 21530096/08.12.2011г., на основание на основание чл.79, ал. 1, т. 1, чл. 79, ал. 3 и чл.78а от Закона за водите. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

07.11.2017 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Валери Георгиев Дойков – Управител на „БИ ЕЙЧ ДИ“ ЕООД, ЕИК: 103906279, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, община Варна, област Варна, р-н „Приморски“, м-ст „Свети Никола“ № 1, титуляр на Разрешително за полване на воден обект № 0236 0017/30.04.2009г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/, изменено с Решение № 862/14.11.2011г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 90/15.09.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 0236 0017/30.04.2009г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за водите. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

12.10.2017г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Ремо Османов Аптулов – Управител на „Евро Комфорт“ ЕООД, ЕИК: 119663619, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, област Варна, кв.“Виница“, ул.“Албена“ № 1Б, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 2159 0108/02.05.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
Информираме Ви, че има издадено Решение № 69/04.08.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2159 0108/02.05.2012г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от ЗВ. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна.

03.10.2017г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-жа  Надя Христова Стоянова - Управител на "РИЛЕНД" ЕООД , с адрес гр. Варна, община Варна, област Варна, район Младост ул. Уста Колю Фичето №25 Б ет. 5, титуляр на Разрешително за водовземане от пвърхностни води от воден обект - Черно море, № 2136 00002/09.05.2013 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”:

Информираме Ви, че има издадено Решение № 85/07.09.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2136 0002/09.05.2013 г., на основание чл. 79а, ал. 1, т. 3 от ЗВ. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна.


 22.12.2016г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Атанас Димчев Димов- Земеделски производител, с адрес гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, ж.к. „Добротица“ бл.25, вх. Г, ет. 5, ап. 10, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 2152 0230/25.06.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”:

 Информираме Ви, че има издадено Решение № 110/21.10.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2152 0230/25.06.2012 г., на основание чл. 79а, ал. 1, т. 3 и т.4 от ЗВ. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна.