Басейнова дирекция Черноморски район

Екологична оценка

Провеждане на консултации по Екологична оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България за периода 2022-2027


Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации за Екологична оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България, съгласно изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)

Пълният текст на съобщението може да намерите - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ съобщава, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България за периода 2022 – 2027 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме, които се представят за обществени консултации. 

Доклад за екологичната оценка на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България можете да намерите тук, приложения тук.

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България можете да намерите тук, приложение 1 тук.

Писмени становища, препоръки и/или коментари по проекта на Доклада за ЕО на проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България за периода 2022 – 2027 г. могат да бъдат изпратени до Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: 9000, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ №33, както и на електронната поща: bdvarna@bsbd.bg     

Документите (проект на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България за периода 2022 – 2027 г. и Доклад за екологична оценка, и приложенията към него) са предоставени за публичен достъп в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Александър Дякович” №33, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Срокът за представяне на становища по Доклада за Екологична оценка е 30-дневен от датата на публикуването.

На 18.06.2024 г. от 11:00 ч., в електронна среда - онлайн, ще бъде проведено обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка и приложенията към него и на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България.

Публичните консултации по Доклада за ЕО на Морската стратегия и ПоМ за периода 2022-2027 се провеждат съвместно с консултациите по проекта на Стратегията.

Публикувано на: 10.05.2024 г.    

 

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027

На основание чл.19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява за консултации  на обществеността и заинтересованите страни Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка  на проект на Морска стратегия на Република България и програма от мерки за периода 2022-2027.

Писмени становища, препоръки и/или коментари по Заданието за обхвата и съдържанието на ДЕО могат да бъдат изпращани до Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: 9000, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ 33, както и на електронната поща: bdvarna@bsbd.bg     

Срокът за представяне на становища по заданието е 30-дневен от датата на публикуването.


Заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на втората Морска стратегия и програма от мерки (ПоМ) на Република България 2022-2027 можете да изтеглите тук.

 

Публичните консултации на Заданието за обхват и съдържание на ДЕО на Морската стратегия и ПоМ за периода 2022-2027 се провеждат съвместно с консултациите по проекта на Стратегията.

 

Проектът на Морската стратегия и Програмата от мерки за периода 2022-2027 е публикуван за обществени обсъждания в секция „Морска околна среда“, раздел „Морска стратегия на Р България и ПоМ 2022-2027“, подраздел „Консултации с обществеността“.

 

публикувано на 30.01.2024 г.