Басейнова дирекция Черноморски район

Отклонения в качеството на водите

Уважаеми ползватели,

Публикуваната информация показва установените през месеца моментни или трайни превишения на стойностите на показателите, определящи добро състояние във водното тяло, в конкретни пунктове, в които се изпълнява регулярен мониторинг на водите и във водовземни съоръжения, от които се черпи вода за различни цели.

За повърхностните водни тела установените стойности на показателите се сравняват със Стандарта за качество на околната среда – Максимално допустима концентрация (СКОС-МДК) или със Стандарта за качество на околната среда – Средно-годишна стойност (СКОС-СГС), когато няма определен СКОС-МДК.

За подземните водни тела установените стойности на показателите се сравняват със Стандарта за качество на подземните води. За информация се следи и Базовата стойност, показваща концентрацията на съответното вещество при първото му откриване. За повечето вещества базовата стойност е определена за периода 2007-2008 г., преди разработването на първите ПУРБ.

Превишенията по показателите алфа- и бета-активност показват превишаване на контролното ниво, при което органите на държавния здравен контрол извършват експертна оценка на общата индикативна доза и риска за хората.

След приемането на първите ПУРБ 2010-2016 г. в България се планират и се изпълняват мерки за прекратяване/намаляване на замърсяванията при източника им, като например изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, намаляване на торенето в уязвими зони, забрана за дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на приоритетни вещества във водите и др. Мерките, които са планирани и одобрени от Министерския съвет на Р. България за периода на вторите ПУРБ 2016-2021 г. можете да видите в публикуваните Планове за управление на речните басейни, приложения към раздел VІІ (https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-purb/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-2016-2021-g/).

Трябва да се има предвид, че мерките, които се изпълняват и ще се изпълняват в бъдеще са насочени към човешката дейност и замърсяването при източника на замърсяване, т.е. резултатът от тези мерки може да се очаква след известен и в много случаи продължителен период от време.

Това е особено важно за подземните води, при които при установените исторически замърсявания с нитрати и други вещества, почвите и покриващите водните тела пластове са наситени със замърсяващи вещества, които се емитират и ще се емитират още години към подземните води. В тези случаи, в зависимост от дълбочината и строежа на водоносните пластове самопречистването на водите може да се очаква след десетки и даже стотици години.

Има и случаи, в които причината за повишените концентрации е естествена – например в скалите, в които са акумулирани подземни води или върху които протичат повърхностни води могат да се съдържат различни вещества в повишени концентрации, които се извличат от водите.

Във връзка с изложеното по-горе, при вече установени замърсявания водоползвателите трябва да предприемат действия за достигане на изискваните качества на водата за съответната цел на ползване.

- Повърхностни води  01.05.2024 г. - 31.05.2024 г. - тук.
- Подземни води 01.05.2024 г. - 31.05.2024 г. - тук.
 

- Повърхностни води  01.04.2024 г. - 30.04.2024 г. - тук.
- Подземни води 01.04.2024 г. - 30.04.2024 г. - тук.

- Повърхностни води  01.03.2024 г. - 31.03.2024 г. - тук.
- Подземни води 01.03.2024 г. - 31.03.2024 г. - тук. 

- Повърхностни води  01.02.2024 г. - 29.02.2024 г. - тук.
- Подземни води 01.02.2024 г. - 29.02.2024 г. - тук.

- Повърхностни води  01.01.2024 г. - 31.01.2024 г. - тук.
- Подземни води 01.01.2024 г. - 31.01.2024 г. - тук.

- Повърхностни води  01.12.2023 г. - 31.12.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.12.2023 г. - 31.12.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.11.2023 г. - 30.11.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.11.2023 г. - 30.11.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.10.2023 г. - 31.10.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.10.2023 г. - 31.10.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.09.2023 г. - 30.09.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.09.2023 г. - 30.09.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.08.2023 г. - 31.08.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.08.2023 г. - 31.08.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.07.2023 г. - 31.07.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.07.2023 г. - 31.07.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.06.2023 г. - 30.06.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.06.2023 г. - 30.06.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.05.2023 г. - 31.05.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.05.2023 г. - 31.05.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.04.2023 г. - 30.04.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.04.2023 г. - 30.04.2023 г. - тук. 

- Повърхностни води  01.03.2023 г. - 31.03.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.03.2023 г. - 31.03.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.02.2023 г. - 28.02.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.02.2023 г. - 28.02.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.01.2023 г. - 31.01.2023 г. - тук.
- Подземни води 01.01.2023 г. - 31.01.2023 г. - тук.

- Повърхностни води  01.12.2022 г. - 31.12.2022 г. - тук.
- Подземни води 01.12.2022 г. - 31.12.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.11.2022 г. - 30.11.2022 г. - тук.
- Подземни води 01.11.2022 г. - 30.11.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.10.2022 г. - 31.10.2022 г. - тук.
- Подземни води 01.10.2022 г. - 31.10.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.09.2022 г. - 30.09.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.09.2022 г. - 30.09.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.08.2022 г. - 31.08.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.08.2022 г. - 31.08.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.07.2022 г. - 31.07.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.07.2022 г. - 31.07.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.06.2022 г. - 30.06.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.06.2022 г. - 30.06.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.05.2022 г. - 31.05.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.05.2022 г. - 31.05.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.04.2022 г. - 30.04.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.04.2022 г. - 30.04.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.03.2022 г. - 31.03.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.03.2022 г. - 31.03.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.01.2022 г. - 31.01.2022 г. - тук.
- Подземни води  01.01.2022 г. - 31.01.2022 г. - тук.

- Повърхностни води  01.12.2021 г. - 31.12.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.12.2021 г. - 31.12.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.11.2021 г. - 30.11.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.11.2021 г. - 30.11.2021 г. - тук. 

- Повърхностни води  01.10.2021 г. - 31.10.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.10.2021 г. - 31.10.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.09.2021 г. - 30.09.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.09.2021 г. - 30.09.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.08.2021 г. - 31.08.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.08.2021 г. - 31.08.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.07.2021 г. - 31.07.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.07.2021 г. - 31.07.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.06.2021 г. - 30.06.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.06.2021 г. - 30.06.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.05.2021 г. - 31.05.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.05.2021 г. - 31.05.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.04.2021 г. - 30.04.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.04.2021 г. - 30.04.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.03.2021 г. - 31.03.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.03.2021 г. - 31.03.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.02.2021 г. - 28.02.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.02.2021 г. - 28.02.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.01.2021 г. - 31.01.2021 г. - тук.
- Подземни води  01.01.2021 г. - 31.01.2021 г. - тук.

- Повърхностни води  01.12.2020 г. - 31.12.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.12.2020 г. - 31.12.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.11.2020 г. - 30.11.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.11.2020 г. - 30.11.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.10.2020 г. - 31.10.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.10.2020 г. - 31.10.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.09.2020 г. - 30.09.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.09.2020 г. - 30.09.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.08.2020 г. - 31.08.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.08.2020 г. - 31.08.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.07.2020 г. - 31.07.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.07.2020 г. - 31.07.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.06.2020 г. - 30.06.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.06.2020 г. - 30.06.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.05.2020 г. - 31.05.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.05.2020 г. - 31.05.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.04.2020 г. - 30.04.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.04.2020 г. - 30.04.2020 г. - тук.
 

- Повърхностни води  01.03.2020 г. - 31.03.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.03.2020 г. - 31.03.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.02.2020 г. - 29.02.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.02.2020 г. - 29.02.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.01.2020 г. - 31.01.2020 г. - тук.
- Подземни води  01.01.2020 г. - 31.01.2020 г. - тук.

- Повърхностни води  01.12.2019 г. - 31.12.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.12.2019 г. - 31.12.2019 г. - тук.

- Повърхностни води  01.11.2019 г. - 30.11.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.11.2019 г. - 30.11.2019 г. - тук.

- Повърхностни води  01.10.2019 г. - 31.10.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.10.2019 г. - 31.10.2019 г. - тук.

- Повърхностни води  01.09.2019 г. - 30.09.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.09.2019 г. - 30.09.2019 г. - тук.

- Повърхностни води  01.08.2019 г. - 31.08.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.08.2019 г. - 31.08.2019 г. - тук.

- Повърхностни води  01.07.2019 г. - 31.07.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.07.2019 г. - 31.07.2019 г. - тук.

- Повърхностни води  01.06.2019 г. - 30.06.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.06.2019 г. - 30.06.2019 г. - тук.

- Повърхностни води  01.05.2019 г. - 31.05.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.05.2019 г. - 31.05.2019 г. - тук.

- Повърхностни води  01.04.2019 г. - 30.04.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.04.2019 г. - 30.04.2019 г. - тук. 

- Повърхностни води  01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. - тук.
- Подземни води  01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. - тук.

 


 


страница 1 от 1

    1