Басейнова дирекция Черноморски район

Каталог от мерки за управление на риска от наводнения

Национален каталог от мерки за управление на риска от наводнения - Тук

   Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, транспонирана в Закона за водите, Р България е длъжна да извърши оценка на степента на риска от наводнения, да състави карти на заплахата и карти на риска от наводнения и да предприеме адекватни и координирани мерки за намаляване на този риск чрез изготвяне на План за управление на риска от наводнения.
   С цел прилагане на единен национален подход при управлението на риска от наводнения, който да обхване спецификите на четирите района за басейново управление на водите е изготвен  Национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения. Разработването на Националния каталог от мерки и националните приоритети се извърши чрез възлагане на обществена поръчка от страна на БДЧР за територията на Р България в рамките на проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“
   Каталогът ще се използва от четирите басейнови дирекции при съставяне на Програми от мерки, като елемент на Плановете за управление на риска от наводнения. Националните приоритети са необходими за по-ефективна ориентация на мерките за защита от наводнения при обосновката на Програмата от мерки и с оглед на координиране и ефикасност в процеса на вземане на решения при разработване на ПУРН.

 

Национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения 

1. Окончателен доклад
2. Указания за ползване
3. Национален каталог от мерки
4. Приоритети и цели
4.1. Приложение приоритети и цели
5. Пример - река Тополница
6. Пример - Бургаски залив
7. Концепция ниво на защита
8. Взаимовръзка приоритети-мерки
8.1. Приложение на взаимовръзка приоритети-мерки