Басейнова дирекция Черноморски район

Карти на заплахата и риска от наводнения

Карти на заплахата и на риска от наводнения

Картите на заплахата и на риска от наводнения са изготвени за утвърдените 34 райони със значителен потенциален риск от наводнения, въз основа на резултатите от Актуализираната предварителна оценка на риска от наводнения и в съответствие с изискванията на Националната методика за картиране на заплахата и риска от наводнения, утвърдена със Заповед №РД-833/30.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Картите на районите под заплаха от наводнения обхващат зони, които могат да бъдат наводнени при трите задължителни сценария, съгласно чл.146 е от Закона за водите за наводнения с малка, средна и висока вероятност за настъпване с вероятен период за повторно настъпване съответно 1000, 100 и 20 години, както и при някои допълнителни сценарии във връзка със специфичните условия на всеки РБУ.

За всеки РЗПРН е извършено моделиране съобразно установеният източник на наводнение: речни, дъждовни внезапни (поройни), дъждовни в градска среда, инфраструктурни (разрушаване на язовирна стена) и морски наводнения.

С изключение на инфраструктурните наводнения всички останали източници на наводнение са моделирани за 20-, 100- и 1 000-годишен период на повторение, в допълнение към сценариите за чувствителност и изменение на климата при 100-годишен период на повторение.

Анализирани са 34 в БДЧР с оглед заплахата и риска от наводнения. Извършени са: хидроложки изследвания и анализи за определяне на максимални водни количества, хидравлично моделиране, направена е оценка на заплахата от наводнения и са изготвени съответните карти.

За всеки източник на наводнение са подготвени единадесет карти на заплахата от наводнения, които онагледяват:

-  Обхват на наводнения за всички периоди на повторение;

-  Дълбочини на заливане (за всеки период на повторение е изготвена отделна карта);

-  Степен на заплахата спрямо дълбочината на заливане (за всеки период на повторение е изготвена отделна карта);

-  Скорости на течението (за всеки период на повторение е изготвена отделна карта);

-  Дълбочини на заливане и обхват на наводнения за сценариите за изменение на климата (за 100-годишен период на повторение)

При интерпретирането на резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност при използването им.
Важно е да се подчертае, че при използване на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчита степента на несигурност и да се имат предвид съответните ограничения.


Карти на заплахата и риска от наводнение
    Карти на заплаха   Карти на риск   Име на РЗПРН
 Поречие
 Населено място
 01  BG2_APSFR_BA_100  BG2_APSFR_BA_100  Батова - Кранево Черноморски
Добруджански реки
Река Батова

Кранево
Рогачево
к.к. Албена
 02  BG2_APSFR_BA_101  BG2_APSFR_BA_101  Батова - Долище Черноморски
Добруджански реки
Река Батова
 Долище
 03  BG2_APSFR_BS_01  BG2_APSFR_BS_01 Черно море -
с.Дуранкулак и
с.Ваклино
Черно море,
Добруджански
черноморски реки
Дуранкулак
Ваклино
Крапец
 04  BG2_APSFR_BS_02  BG2_APSFR_BS_02 Черно море - Шабла;
р. Шабленска - от
с.Раковски до
гр.Шабла

 неанализиран участък

 

 

 Шабла
с.Раковски
с.Хаджи Димитър
с.Поручик Чунчево
с.Горун
 05  BG2_APSFR_BS_05  BG2_APSFR_BS_05  Черно море - Обзор Черно море
Северно-бургаски реки
Северно-бургаски реки
неанализиран участък
Северно-бургаски реки

Бяла


Обзор

 06  BG2_APSFR_BS_06  BG2_APSFR_BS_06 Черно море -
от гр. Свети Влас
до гр. Поморие
Черно море
неанализиран участък
Северно-бургаски реки
Черно море
Северно-бургаски реки
Северно-бургаски реки
неанализиран участък
Черно море
неанализиран участък
Черно море
Северно-бургаски реки
неанализиран участък
Северно-бургаски реки
Северно-бургаски реки
Слънчев бряг


Ахелой


Несебър

Равда

с.Емона
Свети влас
с.Тънково
Поморие
 07  BG2_APSFR_BS_08  BG2_APSFR_BS_08 Черно море - от
гр.Черноморец
до гр.Созопол
Черно море
неанализиран участък
неанализиран участък
неанализиран участък
 Созопол

Черноморец
с.Равадиново
 08  BG2_APSFR_BS_10  BG2_APSFR_BS_10  Черно море - Царево Черно море  Царево
 09  BG2_APSFR_BS_100  BG2_APSFR_BS_100 Черно море - от
гр.Приморско до
с.Лозенец; Дяволска -
от с.Ясна полянадо
гр.Приморско

Южнобургаски реки,

Река Дяволска


Южнобургаски реки

 с.Ясна поляна
гр.Приморско
гр.Китен
с.Лозенец
гр.Царево
 10  BG2_APSFR_BS_101  BG2_APSFR_BS_101  Черно море - гр.Балчик Черно море;
Добруджански реки с
директен отток към
Черно море
 гр.Балчик
 11  BG2_APSFR_BS_102  BG2_APSFR_BS_102  Черно море - гр.Бургас Севернобургаски реки
Мандренски реки
 гр.Бургас
 12  BG2_APSFR_KA_05  BG2_APSFR_KA_05  р.Брестова - Веселиново Река Камчия Веселиново
 13  BG2_APSFR_KA_08  BG2_APSFR_KA_08  р.Врана - Търговище Река Камчия Търговище
 14  BG2_APSFR_KA_10  BG2_APSFR_KA_10  р.Котленска - Котел Река Камчия Котел
 15  BG2_APSFR_KA_100  BG2_APSFR_KA_100  р.Камчия - от с.Гроздьово
  до устието на реката
Камчия с.Нова Шипка
с.Гроздьово
с.Дъбравино
с.Венелин
с.Горен чифлик
с.Пчелник
гр.Долни чифлик
с.Круша
с.Китка
с.Старо Оряхово
с.Равна гора
с.Близнаци
с.Ново Оряхово
 16  BG2_APSFR_KA_101  BG2_APSFR_KA_101

 р.Камчия - от

 гр.Велики до

 с.Бял бряг

Камчия гр.Велики Преслав
с.Драгоево
с.Миланово
с.Троица
с.Осмар
с.Хан Крум
с.Златар
с.Мараш
с.Салманово
гр.Шумен
с.Дибич
с.Ветрище
с.Радко Димитриево
с.Ивански
с.Кълново
гр.Смядово
с.Янково
с.Бял бряг
 17  BG2_APSFR_KA_102  BG2_APSFR_KA_102  р.Камчия - гр.Дългопол  Река Камчия  гр.Дългопол
 18  BG2_APSFR_KA_11  BG2_APSFR_KA_11 р.Луда Камчия -
с.Градец;
р.Нейковска -
с.Катунище
 Река Камчия

Катунище


Градец

 19  BG2_APSFR_KA_13  BG2_APSFR_KA_13 р.Герила - гр.Върбица  Река Камчия Върбица
 20  BG2_APSFR_MA_01  BG2_APSFR_MA_01 Русокастренска -
от с.Сърнево до
с.Константиново
 Мандренски реки  Сърнево
Желязово
Вратица
Трояново
Аспарухово
Русокастро
Ливада
Тръстиково
Дебелт
Константиново
 21  BG2_APSFR_MA_02  BG2_APSFR_MA_02  Господаревска - Люлин  Мандренски реки Люлин
 22  BG2_APSFR_MA_03  BG2_APSFR_MA_03  Факийска - Момина
 църква
 Мандренски реки
река Факийска
Момина църква
 23  BG2_APSFR_MA_04  BG2_APSFR_MA_04 р.Средецка - от
с.Проход до с.Дебелт
 Мандренски реки Проход
Белила
Средец
Драчево
Дебелт
 24  BG2_APSFR_MA_05  BG2_APSFR_MA_05 Факийска - Голямо
Буково
 Мандренски реки
река Факийска
 Голямо Буково
Варовник
 25  BG2_APSFR_MA_06  BG2_APSFR_MA_06  р.Факийска - с.Факия  Мандренски реки
река Факийска
 Факия
 26  BG_APSFR_MA_100  BG_APSFR_MA_100  Факийска - от
с.Зидарово до
устието на реката
 Мандренски реки
река Факийска
с.Габър
с.Зидарово
с.Присад
 27  BG2_APSFR_MA_101  BG2_APSFR_MA_101  Малджийско дере -
с.Полски извор и
с.Черни връх
 Мандренски реки  с.Полски извор
с. Тръстиково
с.Черни връх
 28  BG2_APSFR_PR_100  BG2_APSFR_PR_100  Провадийска - от
гр. Провадия до
гр.Варна
 Река Провадийска с.Петров дол
гр.Провадия
с.Добрина
с.Бозвелийско
с.Блъсково
с.Храброво
с.Комарево
с.Тутраканци
с.Бързица
с.Житница
с.Царевци
с.Дъбравино
с.Юнак
с.Казашка река
с.Синдел
с.Тръстиково
с.Разделна
с.Кипра
гр.Девня
гр.Белослав
с.Страшимирово
с.Езерово
гр.Аксаково
с.Константиново
с.Тополи
с.Казашко
с.Звездица
гр.Варна
 29  BG2_APSFR_PR_101  BG2_APSFR_PR_101  Провадийска - Каспичан  Река Провадийска гр.Плиска
гр.Каспичан
с.Каспичан
с.Мадара
с.Кюлевча
с.Могила
гр.Нови пазар
с.Енево
 30  BG2_APSFR_SE_01  BG2_APSFR_SE_01  р.Бяла - от с.Гюльовица
 до с.Оризаре
 Северно-бургаски реки
Хаджидере
 Гюльовца
Оризаре
 31  BG2_APSFR_SE_03  BG2_APSFR_SE_03  Чукарска - Равнец  Северно-бургаски реки

Равнец
с.Трояново
с.Братово
с.Полски извор
гр.Бургас
 32  BG2_APSFR_SE_04  BG2_APSFR_SE_04  Хаджидере - Гълъбец  Северно-бургаски реки
Хаджидере
 Гълъбец
с.Горица
с.Страцин
 33  BG2_APSFR_SE_100  BG2_APSFR_SE_100  Айтоска р. - от гр.Айтос до
гр.Бургас
 река Айтоска  гр.Айтос
с.Малка поляна
гр.Българово
с.Съдиево
гр.Камено
с.Свобода
гр.Бургас
 34  BG2_APSFR_UI_02  BG2_APSFR_UI_02  Младежка река -
с.Младежко
 река Велека  с.Младежко