Басейнова дирекция Черноморски район

Екологична оценка ПУРБ 2016-2021

 Писмо изх.№05-08-5157/19.12.2016 г. относно обобщена справка съгласно чл. 29 ал.1 от НУРИЕОПП – тук.

 Обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр.57 от 02.07.2004г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12.02.2016г.) - тук.

 Решение № 246/19.12.2016 г. на Министър на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка №6-2/2016 - тук.

 Становище по екологична оценка № 6-2/2016 за съгласуване на проект  на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление 2016-2021г.- тук.  

 Първи доклад по наблюдение и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. в Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2017-31.12.2018 г. - тук.

 Втори доклад по наблюдение и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. в Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2019-31.12.2020 г. - тук.

 Трети доклад по наблюдение и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. в Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2021-31.12.2022 г. - тук.


Документация по екологична оценка на План за управление на речните басейни в Черноморски район  2016-2021г. след проведени консултации:

   Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРБ  в Черноморски  район  2016-2021 след консултации тук.

   Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРБ  в Черноморски  район  2016-2021 след консултации можете да намерите тук

   Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРБ  в Черноморски  район  2016-2021 след консултации можете да намерите тук.

   Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРБ можете де намерите тукрегистър на постъпили становища тук

   ПУРБ на ЧРБУВ - резюме тук и Раздел 7 – Програма от мерки - тук.


   Съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 01.12.2016 г., от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“  се проведе Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка и приложенията към него, Доклада за оценка на степента на въздействие на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г.
Материалите и резултатите от срещата, както и списък на присъстващите могат да бъдат свалени от линковете по-долу:

презентация - "Проект на ПУРБ в ЧРБУВ (2016 - 2021г)" 
презентация - "Доклад за екологична оценка на ПУРБ"
протокол от общественото обсъждане 
присъствен списък
снимки 

 


Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район за басейново управление  2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление  2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие  на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Черноморски РБУ, които се представят за обществени консултации.

   Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.

   Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРБ в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук, приложениe_1приложениe_2приложениe_3приложениe_4приложениe_5приложениe_6.

   Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРБ в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук.

   Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРБ в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук приложения. 

   Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРБ в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 е публикуван и на сайта на МОСВ тук.

   Крайна дата за изразяване на становища: 30.11.2016 г. включително.
Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:
гр. Варна 9000, ул. „Панагюрище” № 17, по факс: 052/ 631 448 или по електронна поща: bdvarna@bsbd.org.

   На 01.12.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район" гр. Варна, заседателна зала, ще бъде проведено обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка, Доклада за ОСВ и всички приложения към него и проекта на ПУРБ в Черноморски РБУ.
Публикувано на: 31.10.2016 година.  


 Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка на проект на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2016-2021 година

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е основен инструмент за интегрирано управление на водите съгласно изискванията на Рамкова Директива за водите, транспонирана в Закона за водите.

Първият План е публикуван в началото на 2010 г. и обхваща периода до 2015 година. Съгласно изискванията на чл. 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му публикуване. Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е предоставен на обществеността за мнения и коментари до 01.08.2016 г.

Заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта на ПУРБ и програмата от мерки към него, е изготвено в изпълнение на изискванията на т.7.1 на Приложение №1 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми и са предмет на задължителна екологична оценка.  В ЕО на проекта на ПУРБ ще бъде разгледана и оценена вероятността за значително въздействие върху околната среда на територията на други държави, предвид задълженията на страната ни по международно, европейско и национално законодателство.

ПУРБ попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна Екологична оценка.

Предвид това за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. За определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС пред компетентния орган е представено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през различните фази на подготовка на проекта на плана и екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.

Съгласно чл.19а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка, което се представя за обществени консултации.

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПУРБ - тук

Дата на откриване: 07.07.2016 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на приключване: 22.07.2016 г.


ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите, което се представя за обществени консултации.
Крайна дата за изразяване на становища: 22.07.2016 г.
Писмени становища и мнения се приемат в БДЧР, 9000 гр.Варна, обл. Варна, ул. “Панагюрище” № 17 или на e-mail: bdvarna@bsbd.org
Публикувано на: 07.07.2016 година

Проектът на Планът за управление на речните басейни 2016-2021г. може да намерите - тук.