Басейнова дирекция Черноморски район

Мониторинг на водите

Една от основните дейности на Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район, в осъществяване на държавната политика по опазване на околната среда и водите, е оценката на актуалното състояние на количеството и качеството на водите, вкл. и на отпадъчните води, своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите.

Дейността се осъществява чрез натрупване, обработка и анализ на данни от мониторинг на количеството и качеството на водите на територията на Черноморски район.

В резултат на извършените дейности по мониторинг и оценка на състоянието на водите в Черноморски район за басейново управление се изготвят:

Програми за мониторинг

 

 Програми за оперативен и контролен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2024

 Програма за количествен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2024

 Показатели за анализ на води 2024

 

 Програми за оперативен и контролен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2023

 Програма за количествен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2023

 Програми за оперативен и контролен мониторинг на крайбрежните морски води в ЧРБУ 2023

       Показатели за анализ на води 2023

 

 Програми за оперативен и контролен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2022

 Програма за количествен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2022

 Програми за оперативен и контролен мониторинг на крайбрежните морски води в ЧРБУ 2022

       Показатели за анализ на води 2022

Програми за оперативен и контролен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2021-2022

Програма за количествен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2021-2022

Програми за оперативен и контролен мониторинг на крайбрежните морски води в ЧРБУ 2021-2022

Показатели за анализ на води 2021-2022

Програми за оперативен и контролен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2020-2021

Програма за количествен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2020-2021

Програми за оперативен и контролен мониторинг на крайбрежните морски води в ЧРБУ 2020-2021

Показатели за анализ на води 2020-2021

Програми за оперативен и контролен мониторинг на повърхностни и подземни води в ЧРБУ 2019-2020

Програма за количествен мониторинг на подземни води в ЧРБУ 2019-2020

Програма за количествен мониторинг на повърхностни води в ЧРБУ 2019-2020

Програми за оперативен и контролен мониторинг на крайбрежните морски води в ЧРБУ 2019-2020

Показатели за анализ на води 2019-2020

Програми за мониторинг в ЧРБУ 2018-2019

Показатели за анализ на води 2018-2019

Програми за мониторинг в ЧРБУ 2017-2018

Показатели за анализ на води 2017-2018

Използвани съкращения

Програми за мониторинг в ЧРБУ 2016-2017

Показатели за анализ на води