Басейнова дирекция Черноморски район

ПУРН 2022-2027

   БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”съобщава, че съгласно чл. 168б-в и чл. 146o-с от Закона за водите  на интернет страниците на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (www.bsbd.bg)  и МОСВ (www.moew.government.bg) за консултации с обществеността са публикувани ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за актуализацията на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски район и предвидените обществени обсъждания.

   Срокът на консултацията е 6 месеца, считано от: 22.12.2018 г.

   Писмени становища могат да се изпращат на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33, на ел. поща: bdvarna@bsbd.bg и факс: 052/631 448

График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на на риска от наводнения  2022-2027 - тук.


Проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01 „ПУРН - втори цикъл 2022-2027“ - тук.


Актуализация на Предварителната оценка на риска от наводнения, част от втори План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 г.

Набиране на информация за всяко наводнение, случило се в землището на всяко населено място през периода 2011 – 2019 г.

1. Въпросник за описание на минали наводнения - тук.
2. Инструкция за попълване на въпросник за описание на минали наводнения - тук.


Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения тук.
Обществени консултации тук