Басейнова дирекция Черноморски район

Нормативна база

Директива 2007/ 60/ ЕО на Европейския парламент и на съвета (BG)

Директива 2007/ 60/ ЕО на Европейския парламент и на съвета (ENG)

Първи цикъл на прилагане на Директива 2007/ 60/ ЕО (2016 - 2021)

Предварителна оценка на риска от наводнения 

   Методика по чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите - тук

Райони със значителен потенциален риск от наводнения
    Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН - тук.
   Унифицирани критерии за класифициране на риска по местоположение на наводненията  тук.

Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения
   Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения - тук, Приложение 1Приложение 2Приложение 3
   Заповед № РД-370/ 16.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за одобрение на методиката - тук

Национален каталог от мерки – тук


Втори цикъл на прилагане на Директива 2007/ 60/ ЕО (2022 -2027)

Актуализирана Предварителна оценка на риска от наводнения и райони със значителен потенциален риск от наводнения

   Актуализирана методика по чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите (тук) 
   Заповед № РД-940/ 20.11.2020 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на методиката (тук)