Басейнова дирекция Черноморски район

Консултации с обществеността

Проектът на План за управление на речните басейни и програмата от мерки са публикувани за консултация с обществеността в периода 30.03.2024 г. до 30.09.2024 г.  като последен етап от актуализация на Плана за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027 г.

Планът за управление на речните басейни е стратегически документ за постигане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.

Информацията е публикувана на интернет страницата на Басейнова дирекция „Черноморски район” и  на интернет страницата на  МОСВ .

Планът може да намерите тук

Очакваме активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост по време на консултациите по проекта на План за управление на речните басейни за „Черноморски район“ и при прилагане на мерките. Получените по време на консултациите становища и предложения ще бъдат взети предвид при финализирането на програмата от мерки и ПУРБ.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикувания проект на ПУРБ може да изпращате до :

Басейнова дирекция „Черноморски район“ - по предпочитан от Вас начин:

по пощата: на адрес:  9000 гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ №33

по електронна поща:  на адрес:  bdvarna@bsbd.bg

 

    чрез директна форма за обратна връзка  тук

 

     МОСВ

    гр. София, 1000, бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 22

    или на e-mail: RBMPconsultation@moew.government.bg

 Очакваме Вашето активно участие!


 Басейнова дирекция „Черноморски район” уведомява обществеността и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени консултативни срещи, във връзка с провежданите обществени консултации на проекта на План за управление на речните басейни  за Черноморски район 2022-2027:
 •     27.05.2024 г.: за области Варна и Добрич - поречията на Добруджански Черноморски реки и река Провадийска. Място на провеждане: гр. Варна, хотел „Голдън Тюлип“, бул. „Христо Ботев“ 3А от 10.00 часа. Презентация   Участници

 •     28.05.2024 г.: за области Шумен, Търговище и Разград - поречието на река Камчия). Място на провеждане: гр. Шумен, Хотел „РУБО“, ул. „ Гиньо Писков“ №1, от 10.00 часа.
Презентация   Участници

 •     29.05.2024 г.: за области Бургас, Сливен и Ямбол - поречията на Севернобургаски, реки, Южнобургаски реки, Мандренски реки, реките Велека и Резовска. Място на провеждане: гр. Бургас, хотел „Аква“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“ №129 от 10.00 часа.

Презентация   Участници 

 


 

Докладът за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район за басейново управление е публикуван за консултация с обществеността в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г. като етап от актуализация на Плановете за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027 г.

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите в Черноморски район за басейново управление и начините за справяне с тези проблеми.

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ и на интернет страницата на  Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Докладът може да намерите тук.

Бихме искали да насърчим активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост при разработването на Плана за управление на речните басейни за „Черноморски район“ и тяхното прилагане.

Очакваме  пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения да предвидим оптимални мерки за решаването на установените значими проблеми при управление на водите.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваните доклади за  Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите  и предложения за мерки адресирани към установените значими проблеми може да изпращате на следните адреси:

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“

гр. Варна, 9000, ул.„Александър Дякович“ № 33

или на e-mail: bdvarna@bsbd.org

 

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на Плана за управление на речните басейни за „Черноморски район“ и програмата от мерки.

 

Поради епидемиологичната обстановка в страната, срещите с обществеността и заинтересованите страни, на национално ниво и ниво РБУ, ще се организират и провеждат хибридно – присъствено и онлайн.

 

Резюме на проект на доклад за Междинните проблеми Черноморски район за басейново управление може да намерите тук.

 

График за провеждане на хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн) на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморския район за басейново управление може да намерите тук.

 

Хибридна дискусионни среща (присъствено и онлайн) за първата обществена консултация на ниво ЧРБУ – 05.04.2022 г. в гр. Варна

За заинтересованите страни от областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Разград – поречия на Добруджански реки, поречия на реки Провадийска и Камчия

Покана

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

Анкета

 

Хибридна дискусионна среща (присъствено и онлайн) за втората обществена консултация на ниво ЧРБУ - 06.04.2022 г. в гр. Бургас

За заинтересованите страни от областите Бургас, Сливен и Ямбол - Бургаски реки и на юг от Бургас

Покана

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

Анкета

Очакваме Вашето активно участие!


 

Срещи ще бъдат проведени и на национално ниво в гр. София на следните дати:

 

  • На 04.04.2022 г. - Урбанизация;
  • На 15.04.2022 г. - Индустрия;
  • На 15.04.2022 г. - Земеделие.

 

Подробна информация може да намерите тук.

Регистър на получените становища може да намерите тук.