Басейнова дирекция Черноморски район

Нормативна база

  РБългария има задължение да докладва до Генерална дирекция «Околна среда» към Европейската комисия, за прилагането на Интегрирано управление на крайбрежните зони. Националният доклад беше представен през декември 2010 г. и обхваща периода 2006 – 2010 г.(Препоръка 2002/413/ЕО за прилагането на интегрирано управление на крайбрежните зони – EU ICZM Recommendation 2002/413/EC).

  Предвид, че към 2010 год. РБългария няма стратегия или план за действие и няма компетентен орган за прилагане на ИУКЗ, бе необходимо да се представи информация за други стратегии, програми, планове и проекти, които имат отношение към Черноморското крайбрежие и чрез които се прилагат принципите на Интегрирано управление на крайбрежните зони.

  За целта беше подготвен Въпросник, съгласно препоръките на ЕК. Получената от институциите информация е обобщена - тук

Препоръка 2002/413/ЕС - тук