Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

Резултати от изследване на морските води в района на Шокъровия канал

Резултатите от изследването на пробите, взети на 7 юни от морските води в района на Шокъров канал, показват превишение на нормите по показатели азот амониев нитритен и нитратен. Стойностите за показателите БПК5 и ортофосфати като фосфор съответстват на добро състояние.
Във връзка с техническа грешка в протокола от изследване на пробите, установена на 17.06.2024 г., се констатира превишение на нормите и по показател ортофосфати като фосфор.
Данните могат да се обвържат с извод за нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни води в Шокъров канал и деретата от водосбора му. Те ще бъдат предоставени на РИОСВ – Варна за предприемане на последващи мерки съгласно екологичното законодателство.
Проверката за нерегламентирани зауствания беше извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите по време на съвместната проверка за чистотата на морските води в началото на летния сезон, в която се включиха и министрите на туризма и на здравеопазването.

17.06.2024 г.

Инициативи по повод Световния ден на околната среда

Тази година Световният ден на околната среда 5 юни - най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”

В деня на околната среда министърът на околната среда инж. Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ инж. Явор Димитров и експерти от дирекцията участваха в събитие, организирано от президентската институция съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Община Балчик, което се проведе в Университетската ботаническа градина в Балчик.

В рамките на кампанията експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна посетиха ДГ „Славейче“ и ЧДГ „Мечтатели“ в гр. Варна.

Децата отбелязаха празника с игри, песни и стихчета. Малчуганите участваха в състезание и показаха как рециклират стъклени, пластмасови, и хартиени отпадъци като използват контейнерите за разделно събиране.

Учениците от ОУ “Васил Друмев“ посетиха Басейнова дирекция „Черноморски район“. Те се включиха активно в беседа, споделиха знания и показаха отговорно отношение, и високо екологично съзнание.

14.06.2024 г.

... За повече информация

Резултати от изследване на морски води от залив „Болата“ и к.к. „Шкорпиловци“

Резултатите от изследването на пробите на морските води, взети на 6 юни от залив Болата и курортен комплекс Шкорпиловци, не показват замърсяване. Данните потвърдиха обявеното през миналата седмица от министъра на околната среда и водите Петър Димитров добро състояние на крайбрежните морски води.

Пробовземането беше извършено в началото на летния сезон по време на съвместна проверка на БДЧР, РИОСВ и РЗИ във Варна, в която се включиха министрите на околната среда и водите Петър Димитров, на туризма Евтим Милошев и на здравеопазването д-р Галя Кондева.

Изследвани са показателите азот амониев, нитратен, нитритен и БПК5 (биологична потребност от кислород), резултатите за които съответстват на нормите за добро или отлично състояние на водите. Бяха извършени над 13 съвместни проверки на БДЧР с РИОСВ-Варна по Северното крайбрежие за нерегламентирани зауствания в Черно море.

Последното пробовземане, свързано с мониторинга на морските води във връзка с военните действия на територията на Украйна, е извършено на 28.05.2024 г. от пунктове Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Резултатите не показват замърсяване в района.

07.06.2024 г.

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 г.

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 г. тук

07.06.2024 г.

Министърът на околната среда и водите – инж. Петър Димитров, Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров, Директорът на РИОСВ-Варна и РЗИ-Варна участваха в пробонабиране от морски води в района на Шокъров канал

   

Министърът на околната среда и водите – инж. Петър Димитров, Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров  участваха в пробонабиране с Регионалната лаборатория-Варна към ИАОС от морски води в района на Шокъровия канал. Експресните замервания на място показаха отклонения от стандартите за качество на крайбрежни морски води.

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и РИОСВ – Варна продължават извършването на проверки за незаконни зауствания на отпадъчни води по Черноморското крайбрежие, включително по протежението на Шокъровия канал, по плажната ивица в района. Резултатите от изследванията се очакват до няколко дни и ще бъдат оповестени на официалната интернет страница на БДЧР.

07.06.2024 г.

... За повече информация

Министърът на околната среда и водите – инж. Петър Димитров, Министърът на здравеопазването, Министърът на туризма и Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров участваха в пробонабиране от морски води в района на к.к. „Шкорпиловци“

Във връзка с началото на летния туристически сезон, експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, Регионалната лаборатория-Варна към ИАОС и РИОСВ – Варна извършиха проверка за незаконни зауствания на отпадъчни води и чистотата на морските води в района на плаж „Болата“, общ. Каварна и к.к. „Шкорпиловци“, общ. Долни Чифлик. Министрите участваха в пробонабиране от морски води в района на к.к. „Шкорпиловци“, извършено от лабораториите към ИАОС и РЗИ-Варна.

Резултатите от изследванията се очакват до няколко дни и ще бъдат оповестени на официалната интернет страница на БДЧР.

 

06.06.2024 г.

страница 1 от 228

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>


Геоинформационна система за управление на водите и докладване

Зелен телефон:0886 406 816. Предприети действия

Оперативна програма Околна среда

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство

Портал за отворени данни