Басейнова дирекция Черноморски район

IMAMO

 

           
 

 Проект „Подобрен мониторинг на морските води“ (IMAMO)

Достъп до  данни в реално време по проектите IMAMO и MARLEN - тук.

Достъп до  исторически данни събрани по проектите (изисква парола):

  • Проект IMAMO - Буйове-надводна част - тук.
  • Проект IMAMO - Буйове-подводна част - тук.
  • Проект MARLEN - Ферри боксове - тук.


   Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.
Продължителност на проекта: 13 месеца, считано от 31.03.2015
Общата стойност на проекта:2 255 292 Евро
   Бенифициент на проекта:
      - Институт по океанология - БАН
   Партньори:
      - Норвежки институт за водни изследвания
      - Басейнова  дирекция „Черноморски район“

   Презентация на проекта


Провеждане на встъпителна среща - 7, 8.04.2015 г.
Пресконференция за представяне на проекта - 12.05.2015 г.
снимки от събитията 


 Приключили са мониторинговите кампании за приоритетни вещества и специфични замърсители в обхвата на проекта. Резултатите са обработени и взети предвид при разработването на подобрените програми за мониторинг в рамките на свързания проект ISMEIMP.