Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 1. Описание на характеристиките на черноморски район за басейново управление

Раздел 1. Описание на характеристиките на черноморски район за басейново управление

Приложения:

Приложение 1.1.а – Карта на ЧРБУ;
Приложение 1.1.б – Карта на основните речни басейна в ЧРБУ;
Приложение 1.1.в – Карта на трансгранични повърхностни води с Р.Турция;
Приложение 1.1.г – Карта на трансгранични повърхностни води с Румъния;
Приложение 1.1.3.1 – Очаквани промени по двата сценария;
Карта 1.1.3.1 – Очаквани промени на минималните валежи;
Приложение 1.1.3.2 – Оценка на изменението;
Карта 1.1.3.2 – Очаквани промени на максималните валежи;
Приложение 1.1.3.3 –  Анализ климатични промени;
Карта 1.1.3.3 – Очаквани промени на валежния индекс;
Приложение 1.1.3.4 – Анализ на предположения и несигурности;
Приложение 1.2.1 – Типове повърхностни води по водосбори;
Приложение 1.2.2 – Характеристики на типовете повърхностни водни тела в ЧРБУ;
Приложение 1.2.3 – Информационна карта (паспорти) на речни типове повърхностни водни тела в ЧРБУ;
Приложение 1.2.4 – Карта на референтни места;
Приложение 1.2.5 – Списък на водни тела в ЧРБУ;
Приложение 1.2.6 – Карта на водни тела в ЧРБУ;
Приложение 1.2.7 – Карта на повърхностни СМВТ;
Приложение 1.3.1 – Първоначална и допълнителна характеристика на подземни водни тела;
Приложение 1.3.2 – Списък зони за защита, съдържащ ПВТ, координати на центроида, наименование на зоната, код, площ;
Приложение 1.3.3 – Свързани подземни водни тела със сухоземни и водни екосистеми;
Приложение 1.3.4 – Карта на естествените характеристики на кватернерен водоносен хоризонт;
Приложение 1.3.5 – Карта на естествените характеристики на неогенския водоносен хоризонт;
Приложение 1.3.6 – Карта на естествените характеристики на палеогенския водоносен хоризонт;
Приложение 1.3.7 – Карта на естествените характеристики на горнокредния водоносен хоризонт;
Приложение 1.3.8 – Карта на естествените характеристики на горнокредния - хортив, барем водоносен хоризонт;
Приложение 1.3.9 – Карта на естествените характеристики на мал валанжинския водоносен хоризонт;
Приложение 1.3.10 – Карта на естествените характеристики на триас-юра, протерозой-палеозой водоносен хоризонт;