Басейнова дирекция Черноморски район

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По инициатива на РИОСВ–Варна и Басейнова дирекция Черноморски район се проведе работна среща под ръководството на областния управител днес в Областна администрация. Срещата беше инициирана след предоставените от Районна здравна инспекция - Варна анализи на взетите проби от крайбрежните морски води, след заустването от  Шокъров канал в гр. Варна.

На срещата бяха обсъдени резултатите от пробите, показващи наличие на отпадъчни води с фекално замърсяване и предприемането на конкретни действия и мерки за преустановяване на замърсяването. Взето е решение за сформиране на комисия от кмета на община Варна, с представители на общината, район “Приморски”, БД Черноморски район, РИОСВ-Варна, ВиК-Варна и РЗИ-Варна за обследване на Шокъровия канал и заустените в него дерета и предприемане на незабавни действия за премахване на нерегламентирани зауствания.

Резултатите от проверките и предприетите мерки ще бъдат публикувани на интернет страниците на РИОСВ и БД Черноморски район.