Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР напомня, че срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022г.

В съответствие с изискванията на чл. 43, ал.2 от ЗВ, физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.

За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите е необходимо да се подаде заявление по образец: ОБРАЗЕЦ РГ2 - Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите, на основание § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г.).  

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безвъзмездно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се дължат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност. 

Повече информация, вкл. и за съоръженията, използвани от фирми за стопански и нестопански цели ще намерите на: https://www.bsbd.bg/bg/formulqri.html   

Срокът за регистрация на съществуващи съоръжения за подземни води, в това число и на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите е удължен с разпоредбата на §41, ал. 1 и ал. 7 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.).