Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнова дирекция и РИОСВ – Шумен провериха по сигнал регионалното депо за неопасни отпадъци

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха извънредна съвместна проверка с представители на РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория (РЛ) в Шумен на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) и дере след депото, до вливане в р. Камчия. Проверката е направено по сигнал за замърсяване на воден обект с инфилтратни води от регионалното депо в града.

При проверката на ретензионния басейн за инфилтратни води на депото се установи, че той е под преливния ръб. Помпите към оросителната инсталация са функциониращи и в експлоатация. При пункта за мониторинг няма наличие на отпадъчни води. След пункта за мониторинг в охранителна канавка за дъждовни и повърхностни води e установено задържане на води с кафяво оцветяване. Не е констатирано пряко заустване на инфилтрат или отпадъчни води към охранителната канавка или към дерето приток на река Камчия.

При проверка на дерето след РДНО, на територията на учебния център на войсковото стрелбище в кв. Дивдядово, при моста е установен отток повърхностни води с малък дебит и с кафяво оцветяване. По заявка на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води на дерето, в участъка от територията на стрелбището и две водни  проби от река Камчия: преди и след заустване на дерето в реката.

След получаване на резултатите от анализа на водните проби ще се предприемат необходимите административнонаказателни мерки.