Басейнова дирекция Черноморски район

Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от ЗВ е до 31 януари, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2023 година

Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса. При декларирането на размера следва да се имат предвид единичните стойности на таксите за 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017гОбразците на декларации са публикувани тук


Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2023 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което БДЧР разполага, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне.

 

Допълнително напомняме, че срокът за подаване на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ е 31.03.2023 г.