Басейнова дирекция Черноморски район

Встъпителна среща и обучения по проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“

Откриващата среща представи целите и задачите на SCIRENA- Black Sea - повишаване познанието и информацията по отношение на регионални дейности за опазване на морската околна среда в Черно море.

Серията от обучения, проведени от партньора по проекта, Institute of Marine Research, Норвегия, протекоха в среда на активна експертна дискусия по отношение прилагането и провеждането на мониторинга, обмяна на опит и добри практики с фокус върху замърсители в морската околна среда и морски храни, цялост на морското дъно, хранителни мрежи, микропластмаси, органични замърсители в седименти и биота.

В събитието взеха участие над 50 експерта от всички поканени заинтересовани страни, институционалната и академичната общности, и неправителствени организации.