Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР и РИОСВ-Варна със съвместни инициативи по повод отбелязване на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

На 22 май РИОСВ-Варна и БДЧР ще проведат открит урок в Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров“, гр. Варна. Експертите ще поднесат на децата достъпна за тях информация за екологичната мрежа и опазването на биологичното разнообразие с цел да събудят интереса им към защитените видове растения и животни.

 

 

През 2023 г. се навършват 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони ЕС, наречена „Натура 2000”. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000” – 21 май 2023 г. показва добрия диалог и желание за съгласуваност и представяне на политиките, свързани с опазване на биологичното разнообразие, подобряване екологично природозащитно състояние на естествени местообитания на национално и регионално ниво с обществеността.